شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به شکایت از دانشگاهها


تایید مدرک کاردانی معادل-شرایط تایید مدرک کارشناسی معادل حکم به- تایید مدرک کاردانی معادل-نمونه حکم تایید مدرک معادل-نمونه رای تایید مدرک معادل-وکیل برای تخلفات اداری-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل برای شکایت از وزارت علوم-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل تهران در تخلفات اداری-وکیل تهران در شکایت از آموزش و پرورش-وکیل خوب دیوان عدالت-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل شکایت از آموزش وپرورش-وکیل شکایت از کمیته انضباطی دانشگاه-وکیل شکایت از وزارت علوم-وکیل متخصص شکایت از دانشگاه‌ها-وکیل هیات های تخلفات اداری- نمونه رای-نمونه رای دیوان

نمونه رای الزام تایید مدرک تحصیلی کاردانی

شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

شعبه اول دیوان عدالت اداری 90/4/29

شکایت شاکی علیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته الزام به تایید مدارک تحصیلی کارشناسی و کاردانی دارای آزمون جامع دارندگان مدرک معادل بر اساس آزمون جامع سال های 84 85 86 ممنوعیت صدور مدرک معادل متوجه موسسات آموزش عالی بوده و عدم رعایت حکم مقرر در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ناحیه موسسات مذکور مخل حقوق مکتسبه و مشروع افراد نمی باشد.

خلاصه پرونده

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست اعلام نموده که به عنوان دانش پذیر یکی از مراکز آموزش عالی فنی و حرفه ای ورودی 1378 در سال 1381 موفق به اخذ مدرک معادل شده و پس از شرکت در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل سازمان سنجش آموزش کشور و کسب حد نصاب لازم خواستار الزام وزارت علوم تحقیقات و فناوری به تایید مدرک معادل مذکور گردیده است. شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب رای صدرالذکر با اذعان به ممنوعیت صدور مدرک معادل حسب مصوبه شماره 432 مورخ 77/9/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط موسسه محل تحصیل شاکی و با تصریح به این امر که اساساً صدور مدرک معادل بعد از تاریخ 77/9/3 فاقد توجیه قانونی بوده مستند به اینکه صدور مدرک معادل ناشی از فعل و اقدام موسسه محل تحصیل دانش پذیر است و شکی در صدور مدرک نقشی نداشته و بی‌توجهی به مصوبات ناشی از موسسات آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم بوده و شاکی نیز با شرکت در آزمون تبدیل مدرک معادل قبول و موفق به کسب حد نصاب گردیده است به استناد حق مکتسب و مشروع نامبرده خواسته را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر تایید مدرک تحصیلی شاکی صادر می نماید. در راستای استفاده عمومی از تحصیلات عالی اصولاً در نظام آموزش عالی ایران سه دوره آموزشی با اعتبار متفاوت وجود داشته یا دارد. دوره های آموزش عالی رسمی که از طریق آزمون سراسری در دانشگاه های دولتی غیر دولتی غیر انتفاعی و آزاد دانشجو می پذیرند و با صدور مدرک تحصیلی رسمی به دانش‌آموختگان حسب مورد دانشنامه ای با قابلیت تحصیل در مقاطع بالاتر اعطا می‌کنند دوره های آموزش عالی غیر رسمی که تنها به منظور افزایش مهارت های شغلی یا ارتقاء دانش تخصصی برگزار می‌گردند و منجر به صدور مدرک رسمی دانشگاهی یا معادل نمی شوند به شرکت کننده این دوره ها صرفاً گواهینامه دوره از سوی موسسه برگزار کننده اعطا می گردد. دوره های آموزش عالی معادل که در مقاطع گوناگون پس از اخذ مجوز برگزار شده و مشمول آیین نامه دوره‌های آموزش عالی غیر رسمی مصوبه 70/12/6 وزارت علوم بوده اند به داوطلبانی که این دوره ها را با موفقیت می گذراندند مدرک معادل اعطا می گردید که فاقد ارزش ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر بود. بر اساس مصوبه 432 مورخ 77/9/3 شورای عالی انقلاب فرهنگی اساساً برگزاری و اعطای مدارک معادل در این دوره ها ممنوع اعلام گردیده است و از تاریخ مذکور هیچ دانشگاه و موسسه آموزش عالی حق برگزاری دوره معادل را نداشته و در صورت برگزاری هیچگونه مدرک معادل به دانشپذیران نخواهد گردید و بر فرض صدور گواهینامه معادل مدارک مورد تایید نمی باشد همچنین در راستای مساعدت جهت ادامه تحصیل دانش پذیران دوره های فوق که قبل از مصوبه 432 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تحصیل اشتغال داشته اند آزمون جامع دارندگان مدرک معادل توسط سازمان سنجش کشور برگزار می گردید که بدیهی است شرکت و موفقیت در آن برای دوره های فاقد مجوز موخر بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچگونه حقی برای دانشپذیران ایجاد نمی نماید. رای دیوان با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره 432 مورخ 77/9/3 شورای عالی انقلاب فرهنگی صدور مدرک معادل ممنوع گردیده است لذا دانشگاه و موسسه محل تحصیل شاکی ممنوع از صدور مدرک معادل بوده است و با توجه به اینکه تحصیل مشارالیه بعد از تاریخ مصوبه یادشده بوده است لذا: اساس آن صدور مدرک تحصیلی معادل بعد از تاریخ 77/9/3 فاقد توجیه قانونی بوده و با عنایت به اینکه صدور مدرک معادل ناشی از فعل و اقدام موسسات محل تحصیل شاکی بوده و علیرغم اینکه مشارالیه در صدور مدرک معادل نقشی نداشته است و بی‌توجهی به مصوبات ناشی از موسسات آموزش عالی بوده که تحت نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری است مع الوصف شاکی در آزمون تبدیل مدرک معادل شرکت نموده و به دلالت گواهی شماره 2/201/95 مورخ 87/2/27 سازمان سنجش نامبرده در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل شرکت کرده و موفق به کسب حدنصاب نمره لازم گردیده است بنابراین ممنوعیت صدور مدرک معادل متوجه موسسات آموزش عالی بوده و عدم رعایت حکم مقرر در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از ناحیه موسسات مذکور مخل حقوق مکتسبه و مشروع افراد نمی باشد علیهذا خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر تایید مدرک تحصیلی شاکی صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.برگرفته ازگونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه.

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و مطالب مربوط به اموراداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - وکیل متخصص امور اداری
نمونه رای الزام تایید مدرک تحصیلی کاردانی ,شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی