نمونه دادخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در دیوان عدالت

در شاخه : نمونه آراء مربوط به شورای اصلاحات ارضی


ابطال رای شورای اصلاحات ارضی-ابطال سند اصلاحات اراضی-اعتراض به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی-رای شورای اصلاحات اراضی-سندهای اصلاحات اراضی-صلاحیت شورای اصلاحات ارضی-نمونه رای اصلاحات اراضی-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل خوب اصلاحات اراضی-وکیل متخصص اراضی

ابطال سند اصلاحات ارضی نمونه دادخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در دیوان عدالت

1.منشا قانونی

در راستای ماده 38 آیین نامه قانون اصلاحات ارضی مصوب 13 خرداد 1343 مجلس شورای ملی و 3 مرداد 1343 مجلس شورای ملی کمیسیون خاص مشترک مجلسین شورای اصلاحات ارضی مرجع رفع اشتباه از اسناد زارعین مشمول قانون اصلاحات ارضی می باشد.

ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین مصوب 1343/10/29 و تبصره الحاقی به آن به موجب لایحه قانونی در مورد اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 مقرر می دارد: در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود و در صورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد. تبصره شورای اصلاحات اراضی می‌تواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را اصلاح شماره شناسنامه نام و مشخصات متعاملین اشتباه ها در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره در هر استان به شورای مرکب از 5 نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمران روستایی استان مربوطه که احکام آنان به وسیله وزیر کشاورزی و عمران روستایی صادر می‌گردد تفویض نماید. اعتراض به آرای شورای مذکور به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت این مرجع است.

نظر به اینکه

اولا مصوبه شماره 4 صورت جلسه شماره 399 مورخه 89/5/9 شورای اصلاحات ارضی احتمالی صادر و به نحو منجز تعیین تکلیف ننموده و

ثانیاً برابر پاسخ واصله از اداره ثبت احوال سند سجلی شماره 39 صادره از..به نام ... می باشد و

ثالثاً احد از وارث مرحوم اقرار بر صحت عرایض شاکی نموده لذا ضرورت داشت تا با توجه به وضعیت موجود و عنداللزوم انجام تحقیقات محلی و اخذ شهادت گواهان و بررسی لازم شورای طرف شکایت به نحو جزمی و با مدارک مستند و مستدل اظهار نظر نماید. بنابراین در اجرای ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 رای معترض عنه نقض و پرونده با توجه به مراتب مذکور به شورای اصلاحات ارضی استان کرمانشاه اعاده تا تصمیم مقتضی صادر نمایند.برگرفته از رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری-معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری.

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتری در مورد تغییر کاربری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-09194504079


اصلاحات ارضی - مقررات اصلاحات ارضی - ابطال سند اصلاحات ارضی
وکیل متخصص اصلاحات ارضی,قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی و نحوه ابطال سند اصلاحات ارضی در دیوان عدالت اداری با وکیل متخصص پرونده های اراضی و املاک

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی