اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


وکیل تخصصی شهرداری-شرح وظایف پلیس ساختمان-وظایف پلیس ساختمان شهرداری-پلمپ ملک توسط شهرداری-وکیل شکایت علیه شهرداری-وکیل تخلفات ساختمانی-وکیل جریمه های ساختمانی-وکیل انبوه سازان-وکیل عوارض شهرداری-وکیل ابطال مصوبات شورا-لغو پلمپ شهرداری-ابطال حکم تخریب شهرداری-ابطال حکم قلع و قمع-حکم تخریب شهرداری-آیا شهرداری حق تخریب دارد

جلوگیری از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه

نظر به وظیفه مالک در رعایت مفاد پروانه ساختمانی شهرداری می تواند در هر مرحله ای به وسیله ماموران خود از عملیات ساختمانی خلاف مفاد پروانه جلوگیری نماید.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه :9109970903102940

مورخ 1391/11/16

                                                                    رای دیوان

ملاحظه می‌گردد شاکی به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شهرداری مبنی بر جلوگیری از عملیات ساختمانی به شماره.... اعلام شکایت نموده است خوانده وفق لایحه ای که به شماره......ثبت گردیده مرقوم داشته مالک برخلاف مجوز های صادره و بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ایران و موقعیت ملک واقع در شهرک قدس ارتفاع ساختمان را رعایت ننموده که بر این اساس وفق نامه فوق شهرداری دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی ملک مذکور را صادر نموده با عنایت به اینکه مالکین املاک موظفند وفق مفاد پروانه احداث بنا نمایند و چنانچه خلاف مجوز صادره احداث بنا گردد شهرداری می‌تواند وفق ماده 100 در هر مرحله ای به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور و یا غیر محصور باشد جلوگیری نماید و نظر به اینکه شاکی وفق درخواست شماره..... متعهد گردیده که ارتفاع مجاز در طبقات رعایت گردد لذا با توجه به تعهد مذکور و تقاضای شاکی به بررسی موضوع در وضعیت موجود شکایت مشارالیه را غیرقابل استماع و قرار رد آن صادر میگردد قرار مذکور مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

اکابری_رسالتی

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتر شکایت از مامورین شهرداری ایتجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


وظایف پلیس ساختمانی - شکایت از شهرداری - نمونه رای دیوان
نمونه رای دیوان,شهرداری در جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی حق تخریب بنای احداثی را ندارد و میتواند صرفا از عملیات تخلف جلوگیری نماید