نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره سهم شهرداری از تفکیک زمین

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


عوارض تفکیک زمین-قوانین تفکیک زمین-سهم شهرداری از تفکیک-قدرالسهم شهرداری از تفکیک-قدرالسهم شهرداری از تفکیک زمین-مقررات تفکیک زمین-مرجع تفکیک زمین-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰-وکیل ماده ۱۰۰-کمیسیون ماده 100-نمونه رای تفکیک زمین-نمونه رای-نمونه رای دیوان-وکیل دیوان عدالت

اساسا برابر قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی تکلیف قدراسهم شهرداری در عملیات تفکیک مشخص شده و مطابق تبصره 5این قانون انجام هرگونه تخلف در عدم رعایت این قانون از مصادیق تخلفات اداری و جرم انگاری شده برابر این قانون مرجع تفکیک و افراز،دادگاهها و ادارات ثبت شناخته شده اند و شهرداری در اینخصوص خدمتی مرجع موافقت و یا مخالفت با تفکیک نیست و قدر السهم شهرداری در عمل ناشی از تفکیک تحت شرایطی قابل واگذری به خود مالک است.

اخذ وجه از شهرداری بابت معابر و شوارع ناشی از تفکیک اگر تفکیک قانونی باشد معابر و شوارع ناشی از تفکیک بدون پرداخت وجهی در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد و در تفکیک غیرقانونی نیز شهرداری نباید وجهی برای کوچه و خیابان پرداخت نماید

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970902804687

مورخ 1391/11/28

                                                                   رای دیوان

در خصوص شکایت (س.ع)و (ف.ع) با وکالت به طرفیت شهرداری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره و اظهارات حضوری طرفین و نظر به اینکه وکلای شکات دلیلی بر تملک شهرداری به دیوان ارائه نکرده اند و تامین دلیل انجام شده مربوط به سال 1386 در حدود 26 سال بعد می باشد و نظر به اینکه طبق نقشه ارائه شده و پلاک ثبتی واقع در بخش 2 تبریز در عمل تفکیک و معابر و خیابان و کوچه آن مشخص گردیده و این عمل برای بهره‌برداری بیشتر صورت گرفته است و طبق ماده 101 قانون شهرداری ها اگر تفکیک قانونی باشد معابر و شوارع ناشی از تفکیک بدون پرداخت وجهی در اختیار شهرداری قرار می گیرد و در تفکیک غیرقانونی نیز نباید شهرداری وجهی برای کوچه و خیابان پرداخت نماید بنابراین دفاعیات طرف شکایت موثر و موجه ارزیابی و شکایت شاکی مبنی بر تصدیق استحقاق مطالبه خسارت غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 101 قانون شهرداریها و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری-مستشار شعبهج

جباری-پراینده شهرستانی

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتر شکایت از شهرداری برای تفکیک املاک اینجا را  کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری- 09194504079

این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : مقررات تفکیک و افراز اراضی شهری


سهم شهرداری از تفکیک - قوانین تفکیک زمین - عوارض تفکیک زمین
قدرالسهم شهرداری از تفکیک, برابر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری سهم شهرداری از تفکیک بابت خدمات شهری مشخص شده بنابراین اخذ عوارض بابت تفکیک اراضی توسط شهرداری مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون می باشد