الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت با صلح نامه عادی

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مقررات مربوط به صدور پروانه ساخت شهرداری


وکیل تخصصی شهرداری-وکیل دیوان عدالت-مجوز ساخت با قولنامه-مجوز ساخت با بیعنامه-پروانه ساخت با مبایعه نامه-وکیل شهرداری تهران-وکیل پرونده های شهرداری-وکیل ماهر در شهرداری-وکیل شکایت علیه شهرداری-نمونه شکایت علیه شهرداری- وکیل شهرداری مرکز-وکیل شهرداری کل-نمونه رای- نمونه رای دیوان-اجازه ساخت با قولنامه-اجازه ساخت با بیعنامه-اجازه ساخت با سند وقفی-ساخت ملک در زمین وقفی-پروانه ساخت در زمین وقفی

برابر ماده 22 قانون ثبت دولت تنها کسی را مالک می شناسد که ملک مطابق قانون در دفتر املاک به نام اوو ثبت و یا به او منتقل یا قهرا به او ارث رسیده باشد بنابراین قانون،مالکیت ملک تنها با سند رسمی مالکیت احراز می گردد و برابر این قانون، محاکم مکلف به اعتبار بخشی به این اسناد می باشد اما در موارد زیادی مشاهده می گردد که شهرداری های شهرهای مختلف   اقدام به صدور پروانه ساخت در خصوص املاکی که مالکین آنها و یا متصرفین مدعی مالکیت آنها دارای سند مالکیت رسمی نبوده و با موافقت شهرداری موفق به اخذ پروانه ساخت شدند البته دیوان عدالت اداری در این خصوص مصوبات مختلف شوراهای شهر های مختلف را که صدور مجوز ساخت با سند عادی یا قولنامه را تجویز نموده را ابطال نموده  اما به هر حال در صورت صدور مجوز ساخت و تخلف سازنده از مفاد پروانه،شهرداری مکلف است علیه وی به عنوان ذینفع ملک در کمیسیون ماده 100 شکایت نموده و برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت،شعبات دیوان عدالت در فرضی که رای کمیسیون ماده 100 به طرفیت مالک یا متصرفی که فاقد سند رسمی صادر شده او را دینغفع دانسته و وارد رسیدگی به موضوع می شود اما به هر حال صدور پروانه ساختمانی متوقف بر ارائه سند رسمی مالکیت در عین یا منافع زمین مورد ادعا است و صلح نامه عادی کفایت نمی‌کند. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970902904004 مورخ 1391/10/17

                                                                        رای دیوان

ماحصل شکایت وکیل شاکی این است که موکل وی یک قطعه زمین را به لحاظ عدم صدور سند مالکیت رسمی با قرارداد عادی موسوم به صلح قطعی ابتیاع نموده و اطراف آن را با فنس محصور نموده است و زمین مذکور در تصرف وی می باشد و به استناد نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف و دادنامه شماره 486 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی نموده است و تصاویر آرای دیگری از مراجع قضایی صادره و غیر مرتبط با خواسته و شکایت را پیوست نموده است شهرداری قدس لایحه جوابیه ارسال و متذکر گردیده است زمین موصوف به لحاظ ارائه سند رسمی استیجاری موقوفه از سوی اعضای تعاونی مسکن فاز 2 بنیاد جانبازان و موقوفه بودن پلاک اصلی در شهر قدس که زمین مورد ادعای شاکی نیز در پلاک صدر الذکر می باشد جهت قالب قطعات اقدام به صدور پروانه ساختمانی شده است و من باب نمونه تصویر دو فقره ‌تصویر اسناد رسمی اجاره در مورد جانبازان عضو تعاونی مسکن که منتهی به صدور پروانه ساختمانی شده ارسال نموده است صرف نظر از اینکه حسب اعلام شهرداری طرف شکایت زمین وقفی مورد بحث از جمله زمین مورد ادعای شاکی با سند رسمی اجاره به تعاونی مسکن بنیاد جانبازان واگذار شده نظر به اینکه خواسته و شکایت شاکی فرع بر ارائه سند رسمی مالکیت در عین یا منافع زمین مورد ادعا با تعیین مساحت و حدود اربعه مشخص و معین می باشد که از ناحیه شاکی ارائه نشده و صلح نامه عادی ادعایی نیز با توجه به مواد 22 47 و 48 قانون ثبت برای احراز مالکیت پذیرفته نیست و با عنایت به اینکه نظریه کارشناس که بدون حضور نماینده بنیاد جانبازان و صرفاً بر اساس اظهارات شاکی ابراز گردیده دلیل مالکیت شاکی نمی باشد و با توجه به اینکه دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس سند رسمی اجاره ارائه شده از ناحیه ذینفع صادر شده و منصرف از سند عادی ادعایی شاکی می باشد علیهذا در وضع فعلی پرونده شکایت شاکی مسموع نبوده و قرار رد آن صادر می شود رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه

اردلان_بهرامی

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتر شکایت از شهرداری برای پروانه اینجا کلیک کنید

کریمی وکیل دعاوی یوان عدالت اداری و شهرداری 09194504079


پروانه ساخت با صلحنامه - اجازه ساخت با قولنامه - اجازه ساخت با بیعنامه
نمونه رای اجازه ساخت با صلح نامه عادی,برابر ماده ۲۲ قانون ثبت تنها مالکین رسمی دارای سند مالکیت می‌توانند از شهرداری اجازه ساخت دریافت نمایید و دیوان عدالت اداری مصوبات مختلف شوراهای شهر دایر بر تجویز صدور مجوز ساخت با اسناد عادی مالکیت ازجمله صلح نامه عادی را ابطال نموده است