صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور رای تخریب

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


کمیسیون ماده 100-صلاحیت کمیسیون ماده 100-اختیارات کمیسیون ماده 100-صدور رای تخریب-حکم تخریب ماده 100-وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل متخصص ماده 100-کمیسیون ماده 100 تهران-حدود اختیارات ماده 100-شرایط صدور رای تخریب-مقررات صدور رای تخریب-شکایت از رای تخریب ماده 100-حکم تخریب کمیسیون ماده 100-وکیل تخصصی ماده 100-وکیل با تجربه ماده 100-نمونه رای ماده 100-مقررات ماده 100

مقررات ماده 100 قانون شهرداری از قواعد آمره است و شهرداری مکلف به اجرای آن مقررات می باشد لذا چنانچه رای کمیسیون مبنی بر محکومیت متخلف به پرداخت جریمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید در این صورت شهرداری به استناد قسمت اخیر تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری باید پرونده را جهت صدور رای تخریب به کمیسیون ذی ربط ارجاع نماید پس از صدور رای مبنی بر تخریب به شرحی که فوقاً ذکر شد و نیز در مواردی که کمیسیون راسا مبادرت به صدور رای تخریب می نماید شهرداری موظف و مکلف به اجرای رای کمیسیون است نمی‌تواند به عذر این که نظر بر تخریب بنا ندارد از تخریب خودداری نماید همچنین اگر بنایی بر خلاف اصول شهرسازی احداث شود و شهرداری درخواست تخریب آن را ننماید و فقط تقاضای جریمه کند کمیسیون ماده 100 برخلاف درخواست شهرداری می تواند حکم به تخریب آن بدهد و این کمیسیون تابع درخواست شهرداری نیست بنابراین اگر تشخیص دهد که عدم رعایت اصول فنی بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با اخذ جریمه و ایجاد تنبیه قابل اغماض است می تواند رای به پرداخت جریمه بدهد در غیر این صورت چنانچه عدم رعایت اصول مذبور در حدی است که ممکن است موجب بروز خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود و یا به بافت شهر لطمه بزند و یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد حکم به تخریب آن صادر کند هر چند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.

نمونه آراء بیشتر کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


کمیسیون ماده 100 - مقررات کمیسیون ماده 100 - وکیل کمیسیون ماده 100
صلاحیت کمیسیو ماده 100 شهرداری,مرجع شبه قضائی مستقلی بوده که تابع نظر شهرداری در صدور رای نمی باشد و در صورت احراز ضرورت حکم به تخریب و یا جریمه و بر خلاف نظر شهرداری می تواند به تناسب رای صادر نماید و در صورت ضرورت و صدور حکم تخریب شهرداری نمی تواند به بهانه عدم ضرورت اجرای حکم تخریب اقدام به مطالبه جریمه نمایند