مرجع اعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به چاههای آب فاقد پروانه

در شاخه : نمونه آرای شکایت از کمیسیون آب در دیوان عدالت اداری


تعیین تکلیف چاههای غیر مجاز-تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل متخصص پرونده های چاه آب

بر اساس مقررات مدیریت منابع آب فانو اختلافات مربوط به مجوزهای مصرف آب اساس نمی تواند به صورت اختلاف بین صاحب مجوز و دولت در سطح اعطا کنندگان مجوز بین صاحب مجوز و صاحب مجوز دیگری که می تواند یک فرد یک شرکت یا یک نهاد دولتی و یا یک مصرف کننده بدون مجوز باشد این اختلافات با توجه به قوانین و استانداردهای مربوطه و نزد دادگاه های قضایی و یا دیوان های اداری قابل طرح و بررسی می باشند البته خاص بودن اختلافات مطروحه یعنی وجود مسائل پیچیده هیدروژولیکی و قوانین مربوطه ممکن است منجر به بکارگیری قوانین و مکانیسم های ویژه ای برای حل اختلافات و یا به کارگیری یک روند شبه قضایی و مشورت با یک مرجع دولتی شود. از آنجایی که شرایط حفر و بهره برداری از چاه های آب شرایط فنی و تخصصی است در نتیجه مراجع رسیدگی کننده و تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه نیز باید در این امر دارای تخصص های لازم باشند لذا قانونگذار مراجع شبه قضایی را با ویژگی‌های خاص و تشریفات ویژه جهت رسیدگی به این امور تعیین نموده است. بر اساس تبصره 5 قانون تعیین تکلیف وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در هر استان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی تشکیل دهد رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد و از تاریخ تصویب این قانون کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون‌ها احاله خواهد شد باید توجه داشت که مقصود از کلیه دعاوی علیه دولت دعاوی مربوط به آب های زیرزمینی با طرفیت دولت می باشد. اعضای کمیسیون آب‌های زیرزمینی بر اساس ماده 14 آیین نامه قانون تعیین تکلیف به قرار زیر است. الف_ یک نفر متخصص فنی آب با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آب های زیرزمینی و یا زمین شناسی و حداقل 10 سال سابقه مفید در حفاظت یا مطالعات آب های زیر زمینی که عضو کمیسیون نباشد با حکم مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مربوط قانونگذار بیان می دارد که دو عضو کارشناس وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در کمیسیون آبهای زیرزمینی نباید عضو کمیسیون صدور پروانه ها موضوع ماده 5 آیین نامه فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب باشند. ب_یک نفر متخصص فنی آب و خاک با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آبیاری و زهکشی و حداقل ده سال سابقه مفید که عضو کمیسیون نباشد با حکم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط. پ_ یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضاییه دبیرخانه کمیسیون آبهای زیرزمینی در شرکت آب منطقه ای هر استان مستقر بوده و دبیر آن به انتخاب و یا حکم مدیرعامل شرکت از بین مدیران با سابقه مرتبط منصوب می شود. وظایف دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی عبارتند از:

1_ ثبت شکایت پس از ارائه آن (تسلیم شکایت )

2_ دریافت شکایت

3_ ارجاع شکایت به اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

4_ کنترل اسناد و مستندات و تهیه گزارش لازم برای طرح در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

5_ اعلام و ابلاغ رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به شاکی

6_ تهیه لایحه دفاعیه از رای کمیسیون در موارد تجدید نظر خواهی شاکی از دیوان عدالت اداری

7_ انجام مکاتبات ضروری و امور دبیرخانه ای بهره بردار از چاه آب فاقد پروانه مکلف است شکایت کتبی خود را با رعایت ترتیبات مقرر در دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت نیرو در خصوص تشکیل پرونده تسلیم مدارک به کمیسیون چگونگی ثبت و بایگانی پرونده های واصله راساً و به طور مستقیم یا توسط نماینده قانونی خود به دبیرخانه ارائه کند و دبیرخانه آن را ثبت نماید و آن دسته از پرونده هایی که از سوی مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی به کمیسیون رسیدگی به امور های آبهای زیرزمینی احاله می شود از ترتیبات مقرر در دستورالعمل های ابلاغی وزارت نیرو در خصوص تشکیل پرونده در کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی مستثنی می‌باشند. نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ضمن بررسی مستندات و گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه نظر کارشناسی خود را ظرف 20 روز برای دبیرخانه ارسال می نمایند تا دبیرخانه ضمن ارسال گزارش و نظرات یاد شده برای قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی پرونده شکایت را در نوبت طرح در کمیسیون یادشده قرار دهد ماده 17 آیین نامه قانون تعیین تکلیف. پس از تشکیل کمیسیون رسیدگی به امور آب زیرزمینی با حضور کلیه اعضاء لازم با لحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون یادشده صادر و دبیرخانه رای صادره را به شاکی ابلاغ می نماید رای کمیسیون رسیدگی به امور آب زیرزمینی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری می باشد البته باید در نظر داشت که رسیدگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی شکلی می باشد.

برگرفته ازبررسی حقوق حاکم بر چاههای آب و قنات در ایران-رحیم پیلوار و مریم رجبی

برای اطلاعات بیشتر  و نمونه آری دیوان عدالت اداری در مورد این موضوع اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه چاه


تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز - قانون تعیین تکلیف چاههای آب - کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی
قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه,مرجع حل اختلاف مدعیان مالکیت چاههای آب حفر شده قبل از سال 1385 با وزرات نیرو کمیسیون موضوع ماده 5 همین قانون بوده و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.