نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی


وکیل دیوان عدالت-وکیل متخصص دیوان عدالت-وکیل متخصص قرارداد مشارکت-وکیل برای کمیسیون ماده 100

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

هزینه هایی را که یکی از شرکا در مال مشاع انجام داده است در صورتی می‌تواند مطالبه کند که از طرف بقیه شرکاء ماذون در اداره و هزینه کردن باشد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دادگاه حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه: 910997022290111 مورخ 1391/10/03

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ت.م خانم ص.ح با وکالت آقای الف.ز به طرفیت خانم ها ف.ج، ل.ح، ر.ح به خواسته مطالبه هزینه های انجام شده برای ملک مشاعی به انضمام خسارات اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل می باشد دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود و شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد علی هذا خواهان دلیلی که ماذون بر انجام عمل و هزینه کردن مال مشاعی از سوی شرکا مشاعی باشد به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و هزینه های انجام شده توسط خواهان در ملک مشاعی به لحاظ سکونت نامبردگان در آن ملک بوده است و چون خواسته خواهان مستند به دلیل نمی باشد با استنادیه ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران _ملکی

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی ت.ص، ..ص.ح با وکالت الف .ز به طرفیت ف.ج ل.ج ر.ح نسبت به دادنامه شماره 1051 مورخ 90/12/20 در دادخواست تجدیدنظرخواهی اشتباهاً 231/90 قید شده صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی تهران که حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه ها به مطالبه هزینه های انجام شده برای ملک مشاع به انضمام خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران-مستشار دادگاه

حسینی-احمدی

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در امور ملکی اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی 09194504079


وکیل دیوان عدالت - وکیل امور شهرداری - وکیل متخصص کمیسیون ماده 100
مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع,مطابق مقررات قانونی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود و شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد