استعفاء به دلیل عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


وکیل متخصص امور اداری-مرخصی بدون حقوق-شرایط در خواست استعفا

درخواست خواهان مبنی بر در صورت عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق علیرغم میل باطنی ضمن ابراز تاسف تقاضای استعفا می نمایم منجر نبوده و اقدام اداره در موافقت با استعفا بدون رفع ابهام یا تصمیم در مورد مرخصی بدون حقوق توجیه قانونی ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970900201980مورخ 1391/11/14

رای دیوان

شاکی اظهار داشت موکل وی تقاضای مرخصی بدون حقوق از بیمارستان قلب مشتکی‌عنه از تاریخ 89/3/10 لغایت 89/12/29 نموده و به لحاظ اضافه نمودن جمله در صورت عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق علیرغم میل باطنی ضمن ابراز تاسر تقاضای استعفا می نمایم که موافقت با استعفا بدون اظهار نظر نسبت به مرخصی درخواست شده قانونی نبوده و تقاضای رسیدگی دارد با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله مثبوته شماره.... دفتر این شعبه نظر به اینکه درخواست شاکی پس از استفاده از مرخصی زایمان جهت موافقت با مرخصی بدون حقوق یا موافقت یا استعفا به صورت منجز نبوده و در حالت تردید قاعدتاً مقامات ذی ربط بایستی با رفع ابهام از خواسته یا با اعلام نظر در خصوص تقاضای مرخصی بدون حقوق مشارالیها اتخاذ تصمیم می نمودند علیهذا تصمیم کمیته بررسی نیروی انسانی به طور یک جانبه با استعفا در مورد درخواست مردد شاکیه از حیث مبانی حقوقی توجیه قانونی ندارد بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر اعاده به خدمت در حق موکل شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85  قطعی است.

رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری -مستشار شعبه مهدوی حسینی- طباطبایی

برای مطالعه نمونه آرای مشابه در امور اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری- 09194504079


نمونه رای - مرخصی بدون حقوق - نمونه رای دیوان عدالت
مقررات تقاضای استعفا,برابر نمونه رای دیوان عدالت اداری تقاضای استعفا می بایست منجز و شفاف بوده و مشروط نباشد و البته هیچ الزامی برای سازمان متبوع در موافقت با تقاضای استعفای کارمند ندارد.