ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 توسط پیمانکار

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


بهترین وکیل کمیسیون ماده 100-پرداخت جریمه ساختمانی توسط پیمانکار

پرداخت جریمه موضوع رای کمیسیون ماده صد شهرداری به عهده ذینفع است.

گردشکار ماحصل دعوی شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به شرح دادخواست تقدیمی این است که رای به پرداخت جریمه توجهی به مشارالیه ندارد و پیمانکار بر خلاف مفاد پروانه اقدام به احداث بنا نموده و مسئول پرداخت جریمه پیمانکار می باشد و خواستار ابطال رای کمیسیون مذکور از دیوان شده است طرف شکایت دفاعاً بیان دانسته کمیسیون با لحاظ تخلفات ارتکابی رای به اخذ جریمه صادر نموده است و قصور پیمانکار ارتباطی به شهرداری ندارد و رابطه قراردادی فی‌مابین شاکی و پیمانکار وجود داشته که ارتباطی به شهرداری نداشته و رافع مسئولیت نمی باشد و شاکی می تواند علیه پیمانکار با توجه به مفاد قرارداد در دادگستری اقامه دعوی نماید اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

وکیل شکایت از شهرداری-09194504079

رای شعبه سی و سوم دیوان

مستفاد از تبصره های 2 و 3 و 4 و 5 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری ها آن است که پرداخت جریمه به عهده ذینفع است و چنانچه ذینفع از پرداخت آن خودداری نماید به تقاضای شهرداری کمیسیون ماده 100 قانون مذکور رای به تخریب خواهد داد و از آنجایی که درخصوص مورد مالک ذینفع است و تخلف پیمانکار ارتباطی به شهرداری نداشته و مالک می تواند بابت جریمه پرداختی که منشاء آن پیمانکار متخلف است در حدود مخاطب قرار داده و در صورت اثبات حصول شرایط مندرج در ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی در مقام مطالبه خسارات قانونی وارده ناشی از تخلف پیمانکار در دادگستری اقامه دعوی نماید بنابراین بنابه جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای مورد اعتراض به حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری

بر گرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری محمد حسین دلاوری

برای مطالعه نمونه آرای مشابه مربوط به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری و دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


پرداخت جریمه تخلف ساختمانی پیمانکار یا مالک - پرداخت جریمه ماده 100 با کیست؟
شکایت ازپیمانکار بابت تخلف ساختمانی,مستفاد از تبصره های 2 و 3 و 4 و 5 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری ها آن است که پرداخت جریمه به عهده ذینفع است و چنانچه ذینفع از پرداخت آن خودداری نماید به تقاضای شهرداری کمیسیون ماده 100 قانون مذکور رای به تخریب خواهد داد