شرایط احتساب بومی بودن فرد برای استخدام

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد استخدام


وکیل تبدیل وضعیت کارمندان-وکیل امور اداری- وکیل امور استخدامی

برای احراز بومی بودن جهت استخدام تولد در شهرستان محل خدمت و گذراندن دو مقطع تحصیلی در آن محل است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد..

شماره دادنامه: 9209970903300844 مورخ 1392/04/22

رای دیوان

در خصوص دادخواست آقای (الف.پ) به طرفیت مبنی بر الزام به استخدام با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی پیوست و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شرط شرکت در آزمون استخدامی بومی بودن متقاضیان بوده است و با عنایت به اینکه شاکی متولد شهرستان دزفول نبوده و دو مقطع تحصیلی را نیز به طور کامل در آن شهرستان تحصیل ننموده است اقدامات مورد شکایت مطابق مقررات تشخیص و تخلفی مشهود نمی باشد لذا شکایت غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

معروفی- گودرزی

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات امور اداری کارمندان اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری- 09194504079

این مطلب را هم از دست ندهید : حالت آمادکی به خدمت کارمندان و معنای آن


شرط احراز بومی بودن - ملاک بومی بودن - استخدام افراد بومی
معیار تشخیص افراد بومی برای استخدام,برای احراز بومی بودن جهت استخدام تولد در شهرستان محل خدمت و گذراندن دو مقطع تحصیلی در آن محلد.