نحوه تعیین ساعت کار معلمان مدارس

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به آموزش و پرورش


وکیل متخصص امور اداری-وکیل تهران برای تخلفات اداری

تعیین میزان خدمت تمام وقت معلمان به عهده وزیر آموزش و پرورش می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : 9109970902102067

رای دیوان

در خصوص دعوای آقای (خ.ک) به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق الذکر الزام به تقلیل 24 ساعت کار هفتگی دبیران و پرداخت حق التدریس معوقه از تاریخ اجرا به بعد نظر به اینکه تعیین میزان خدمت تمام وقت برای معلمان به عهده وزیر آموزش و پرورش می باشد که این امر نیز به موجب دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره ماده 1 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور 24 ساعت اعلام گردیده است بنابراین هیچگونه حقی از نامبرده تضییع نگردیده و درخواست وی محکوم به رد می باشد این رای مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری -مستشار شعبه

امینی-میرحسینی رودبارکی

درصورت تمایل به مطالعه نمونه آراء بیشتر در مورد مقررات اداری معلمان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی  دیوان عدالت اداری و شهرداری- 09194504079

این نمونه رای را هم بخوانید : تبدیل وضعیت معلمین حق التدریسی


ساعت کار معلمان تمام وقت - نحوه تعیین ساعت کار معلمان - کاهش ساعت کار معلمان
نحوه تعیین ساعت کار معلمان مدارس,تعیین میزان خدمت تمام وقت معلمان به عهده وزیر آموزش و پرورش می باشد.