تشدید مجازات تخلف اداری در دیوان عدالت اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


وکیل تخلفات اداری در شیراز-وکیل برای تخلفات اداری مشهد-وکیل شکایت از رای تخلفات اداری آذربایجان

شماره دادنامه......

مرجع صادرکننده شعبه 42 دیوان عدالت اداری-رئیس دادرس شعبه 42 محمد آشور لو

شاکی : ... طرف شکایت هیات رسیدگی به تخلفات اداری........

موضوع شکایت و خواسته اعتراض به مجازات کسر حقوق و فوق العاده شغل تا یک سوم به مدت 6 ماه

گردشکار :

شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده و به خواسته فوق الذکر تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت به شماره عمومی به این شعبه ارجاع گردیده علیهذا این شعبه در وقت فوق العاده بتصدی امضا کننده زیر تشکیل و با مطالعه محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد شاکی اجمالا اظهار نموده اینجانب تقاضای اجابت خواسته فوق را دارم طرف شکایت طی لایحه ای که به ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است اجمالا اعلام کرده رد شکایت مورد استدعاست شعبه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مراتب فوق البیان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رئیس شعبه 42 دیوان عدالت اداری-محمد آشورلو رای دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مطابق ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات رسیدگی کننده مکلف است که موارد تخلفات انتسابی را به کارمند به طور کتبی ابلاغ نماید تا نامبرده بتواند در مهلت قانونی ده روز پس از ابلاغ و از خود به صورت کتبی دفاع نماید ملاحظه می گردد که برگ ابلاغ اتهام های انتسابی بدون ذکر موارد و مصادیق می‌باشد و مشخص نیست کدام قوانین و مقررات را نقض کرده است و به چه کسی و در چه ساعت و روزی و با چه الفاظی تهمت و افترا و هتک حیثیت نموده است و گزارش خلاف واقع چه بوده و در مورد چه کسی یا کسانی بوده است و در آخر استفاده غیرمجاز از موقعیت شغلی چه بوده است و چه امکانات و اموال دولتی استفاده غیر مجاز کرده است که نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتری است بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض رای مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیات مربوطه با دعوت شاکی رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه 42 دیوان عدالت اداری -محمد آشورلو

این مطلب را از دست ندهید : نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج کارمند قبل از رسیدگی هیات تخلفات اداری

شماره دادنامه.....

مرجع رسیدگی شعبه 27 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواه هیات رسیدگی به تخلفات اداری تجدید نظر خوانده آقای....  موضوع خواسته: اعتراض به دادنامه شماره ..... مورخ ......صادره از شعبه 42( 22 )سابق بدوی دیوان عدالت اداری

گردشکار :

تجدید نظر خواه تجدیدنظرخوانده قبلا دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه فوق الذکر به خواسته اعتراض به مجازات کسر حقوق و فوق العاده شغل تا یک سوم به مدت 6 ماه تقدیم دیوان عدالت اداری می‌نماید که پرونده به شعبه بدوی مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه جوابیه به پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است و در نهایت شعبه بدوی با بررسی دلایل طرفین طی دادنامه معترض عنه رای به ورود شکایت صادر و پس از ابلاغ رای دیوان تجدید نظر خواه با تقدیم دادخواست درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره را می نماید و دادخواست تجدید نظر خواه توسط معاون محترم دیوان به این شعبه ارجاع می شود و پس از ثبت به کلاسه فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با رعایت مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حاکم بر رسیدگی شعب تجدید نظر دیوان به دعوی رسیدگی و اینک هیات شعبه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره لازم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.

وکیل دیوان عدالت اداری-09194504079

رای شعبه 27 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اعتراض تجدید نظر خواه و نظر به احراز ارتکاب بندهای 2 و 16 و 25 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که رابطه علیت محرز است و هر چند شاکی مستحق مجازات شدیدتری بوده و کسر حقوق و فوق العاده شغل تا 6ماه خفیف می باشد اما در این مرجع عالی نظارت قضایی امکان تشدید مجازات وجود ندارد فلذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به رای معترض عنه نقض و حکم به رد شکایت صادر می‌شود رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 27 تجدید نظر دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه 27 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمد ناصر فرجی- فرشید دهقان.

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آرای بیشتر در مورد تخلفات اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


وکیل تخلفات اداری در دامغان - وکیل متخصص تخلفات اداری در تبریز - وکیل برای امور تخلفات اداری کرمان
وکیل جهت شکایت ازرای تخلفات اداری اهواز,دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی نظارت قضایی امکان تشدید مجازات در آن وجود ندارد.