تغییر کاربری پارکینگ به تجاری در منطقه غیر تجاری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


جریمه تغییر کاربری پارکینگ مسکونی-جریمه تبدیل پارکینگ به تجاری-نمونه رای تبدیل پارکینگ به تجاری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

دادنامه کلاسه پرونده 101/92/33 و 690/92/33

مرجع رسیدگی : شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

شاکی : الف و ب

طرف شکایت : شهرداری مشهد

موضوع شکایت و خواسته : فرجام خواهی رای قطعی شماره 91/12/126/91/79664 کمیسیون ماده 100 شهرداری ها

لزوم تامین پارکینگ و خودداری از تغییر کاربری در احداث بنا ضروری است .

گردشکار : ما حصل ادعای شاکی این است که رای کمیسیون مذکور بدون اجتماع ضوابط و شرایط قانونی اصدار یافته و اجرای آن خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد و خواستار نقض آن از دیوان عدالت اداری شده است که موضوع جهت رسیدگی در تاریخ 92/1/31 به این شعبه ارجاع متعاقب آن دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت ابلاغ و پس از آن مشتکی عنه طی لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره 1032مورخ 92/4/31 دفاعاً بیان داشته شاکی مغایر مفاد پروانه از پارکینگ به عنوان تجاری استفاده نموده است و رای کمیسیون طبق قاعده اقدام صحیح صادر شده و خواستار رد شکایت می شود اینک شعبه سی و سه دیوان عدالت اداری با لحاظ محتویات پرونده و بررسی دلایل اصحاب دعوی پرونده را معد صدور رای تشخیص و با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید .

رای شعبه سی و سوم دیوان

نظر به اینکه اولا رای معترض عنه منطبق با رای وحدت رویه شماره 107 مورخ 91/2/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته ثانیا تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را مکلف نموده و در خصوص تخلف از نحوه استفاده از ساختمان بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری رای به تعطیلی صادر نماید ثالثاً لزوم تامین پارکینگ و خودداری از تغییر کاربری آن به موجب مفاد بند و دستور العمل اجرایی اصلاح ساختار ساماندهی حمل و نقل عمومی و حمل و نقل درون شهری موضوع جز بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 85 و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 88/2/6 و 212 مورخ 87/2/4 و صورت جلسه شماره 200کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تاکید قرار گرفته است بنابر این بنا به جهات فوق رای معترض به عاری از خدشه و منقضت قانونی تشخیص و ضمن تایید و ابرام آن با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد .

 

 

رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمد رضا دلاوری

برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

شما می توانید از طریق این لینک نمونه آراء بیشتری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را بخوانید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


مقررات تبدیل پارکینگ به تجاری - حکم تبدیل پارکینگ به تجاری - تبدیل پارکینگ مسکونی به تجاری
وکیل برای کمیسیون ماده 100 شهرداری,در مورد تغییر کاربری پارکینگ به محل تجاری در منطقه ی غیر تجاری کمیسیون ماده 100 شهرداری می بایست حکم به تعطیلی محل صادر نماید و تخریب یا جریمه معنا ندارد.