شرایط طرح شکایت مجدد از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری


وکیل برای امور عوارض های شهرداری-وکیل جهت شکایت از شهرداری اردبیل-وکیل امور شهرداری مشهد

شرایط اقامه دعوی مجدد طرح شکایت مجدد از رای یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری منوط به اجتماع ضوابط و شرایط قانونی است و چنانچه ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی بدون رعایت شرایط زیر مبادرت به طرح شکایت مجدد نماید دعوی وی قابلیت استماع نداشته و شعبه دیوان بایستی با استناد به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر نماید .

رای یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری که توسط شعبه رسیدگی‌کننده دیوان مورد اصلاح قرار گیرد یا ابرام شود قابل شکایت مجدد نمی باشد و در صورت طرح شکایت مجدد شعبه دیوان موظف است در صورت قطعی شدن رای دیوان به اعتبار امر مختومه با استناد به بند ث ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر نماید و در صورتی که رای شعبه بدوی دیوان قطعی نشده باشد شعبه مجاز به صدور قرار در شکایت نبوده و بایستی تا حصول نتیجه راجع به قطعی شدن حکم پرونده را در وقت نظارت قرار دهد زیرا رسیدگی منوط به اثبات امری نیست که در تصمیم گیری شعبه موثر باشد تا بتواند با اجازه حاصله از ماده 50 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر نمود و از طرفی از موارد توقیف دادرسی نمی باشد تا با استناد به ماده 52 قانون مذکور و ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار توقیف دادرسی صادر نمود. شکایت مجدد نیز طبق تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مرجع اختصاصی اداری بایستی با رعایت مهلت قانونی مقرر در این تبصره نسبت به رای یا تصمیم قطعی مرجع اختصاصی اداری صورت پذیرد در غیر این صورت با استناد به بند ت ماده 53 قانون مذکور شعبه رسیدگی‌کننده دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم طرف شکایت قرار رد شکایت صادر کند. رای شعبه رسیدگی کننده دیوان که متضمن نقایص و ایرادهای رای یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری است اولاً بایستی از قطعیت قانونی برخوردار شود چنانچه مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرد تا حصول نتیجه قطعی از شعبه تجدیدنظر دیوان قابل شکایت نمی باشد ثانیاً چنانچه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی گردید یا با طرح در شعبه تجدیدنظر دیوان مورد ابرام و تایید قرار گرفت باید جنبه اجرایی پیدا نماید ثالثا اگر محکوم علیه به تکلیف مقرر در ماده 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عمل ننموده و عملیات اجرایی برابر مواد 108 و 111 قانون مذکور نسبت به آن تعقیب یا منجر به اعلام استنکاف برابر تبصره 1 ماده 110 این قانون شد و در نهایت مرجع اختصاصی اداری بر مبنای رای دیوان مبادرت به اتخاذ تصمیم یا رای نمود این رای یا تصمیم پس از قطعیت قابل شکایت در دیوان خواهد بود و بدون طی این مراحل و قبل از اجرایی شدن رای دیوان و صدور رای یا تصمیم قطعی از مرجع اختصاصی است بر اساس رای دیوان شکایت مجدد درخور پذیرش نمی باشد. در صورتی که رای شعبه بدوی با تجدید نظر خواهی محکوم علیه در شعبه تجدید نظر دیوان نقض شده و با تایید و یا تصمیم به مرجع اختصاصی حکم به رد شکایت توسط تجدید نظر صادر شود دیگر یا تصمیم تایید شده قابل شکایت مجدد نمی‌باشد.برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران- محمدرضا دلاوری


شکایت مجدد در دیوان عدالت - مقررات شکایت مجدد در دیوان - اعتبار امر مختومه رای دیوان عدالت
شرایط اقامه دعوی مجدد طرح شکایت مجدد از رای یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری,منوط به اجتماع ضوابط و شرایط قانونی است و چنانچه ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی بدون رعایت شرایط زیر مبادرت به طرح شکایت مجدد نماید دعوی وی قابلیت استماع نداشته و شعبه دیوان بایستی با استناد به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر نماید .