شکایت مجدد از رای هیات گزینش در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آراء مربوط به گزینش ادارات - نمونه آراء و مقررات مربوط به گزینش سازمانهای دولتی


وکیل برای گزینش دولتی-وکیل تخصصی برای گزینش-وکیل جهت شکایت از رای گزینش
-وکیل متخصص گزینش

امکان شکایت مجدد از رای گزینش در دیوان کلاسه پرونده : تش 900235/1 شماره دادنامه : 5100477 تاریخ رسیدگی : 90/12/27

مرجع رسیدگی : شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری

شاکی : الف طرف شکایت هیات مرکزی گزینش وزارت جهاد کشاورزی موضوع شکایت اعتراض به رای هیات گزینش

موضوع خواسته اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1025 مورخ 88/7/29 شعبه 22 دیوان عدالت اداری

هیات شعبه آقایان رئیس سید محمد حسن علوی حسینی مستشاران محمدعلی محمدی محمدرضا دلاوری حسین بهرامی محمد درزی رامندی

خلاصه جریان پرونده

شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اظهار داشته هیات گزینش بدون توجه به مستندات شاکی و برخلاف مدلول رای شماره 1958 مورخ 88/9/23 شعبه 22 دیوان عدالت اداری شاکی را واجد شرایط عمومی استخدام قرار نداده و خواستار ابطال رای مورخ 88/2/13 هیات مرکزی گزینش از سوی دیوان می‌شود و موضوع جهت رسیدگی به شعبه 22 دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ و مسئول دبیرخانه هیات مرکزی گزینش طی لایحه ثبت شده به شماره 1401 مورخ 88/5/31 دفاع اعلام می‌دارد بر اساس بررسی مجدد بر مبنای رای دیوان شاکی به استناد بند 4 ماده 2 قانون گزینش و بند 2 ماده 3 آیین‌نامه برای آن آقای علیرضا عامریان را حائز شرایط عمومی ندانسته و اقدام به رد صلاحیت منطبق با موازین قانونی است و خواستار رد شکایت مشارالیه می گردد که با وصول دفاعیات طرف شکایت شعبه بعدی با این استدلال که از جهت رعایت مقررات شکلی نیز تخطی از قوانین مشهود نبوده و ایراد موجهی وارد نمی باشد حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید و با ابلاغ رای به شاکی تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه وی از ریاست محترم دیوان می شود که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و بررسی اوراق و محتوای پرونده شعبه ختم رسیدگی را اعلام به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید . رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری از آنجایی که اولاً دلایل اقامه شده از سوی معترض در تضاد و تغایر آشکار با استناد به گزینش به بند 4 ماده 2 قانون گزینش و بند 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی گزینش بوده و شعبه پیرامون این تضاد با اجازه حاصله از ماده 24 قانون دیوان عدالت اداری تحقیق و اقدام لازم را جهت کشف حقیقت به عمل نیاورده ثانیاً موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون گزینش در مورد استناد به طرف شکایت واقع و اینکه شاکی تنها یک بار می تواند در دیوان شکایت نماید راجع به شکایاتی است که مسبوق به سابقه بوده و رای دیوان به طور صحیح و کامل اجرا شده باشد و قابل تسری به مواردی که گزینش برخلاف رای دیوان اظهار یا اقدام بر خلاصه حق نموده نمی باشد و این اقدام و تصمیم قابلیت استماع مجدد در دیوان را دارد ثالثاً نظر گزینش با آیه 83 سوره بقره و آیه 30 سوره حج و آیه 12 سوره حجرات انطباق نداشته و جهات و مبانی ردصلاحیت ذکر آن طبق فرمان مورخ 61/10/15 حضرت امام ره و ماده 15 قانون گزینش لازم است در مستند مدرکیه گزینش درج نشده است بنابراین بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره 1025 مورخ 88/7/29 شعبه 22 دیوان حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد با تبعیت از نظر دیوان با اجازه حاصله از تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری توسط هیات هم عرض صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

سید محمد حسن علوی حسینی رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری-محمد درزی رامندی حسین بهرامی محمدرضا دلاوری محمد علی محمدی مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری.

برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران-محمدرضا دلاوری

نمونه آراء دیوان عدالت اداری مرتبط با گزینش کارمندان دولت : اینجا را کلیک نمائید.


شکایت ازرای گزینش در دیوان - اعتراض مجدد به رای گزینش - حکم به ابطال نظر گزینش
مقررات مربوط به گزینش کارمندان,برابر ماده 79 قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورت مخافت بین رای با قانون و یا شرع امکان شکایت از رای شعب دیوان عدالت اداری در هیات تشخیص به تجویز رییس دیوان عدالت اداری و با اعتراض شاکی پرونده وجود دارد.