مقررات شکایت شهرداری از رای اداره کار

در شاخه : نمونه آراء در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری


وکیل امور شهرداری در دامغان -وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت-وکیل با تجربه در دیوان عدالت-وکیل شکایت علیه شهرداری نجف آباد

مرجع رسیدگی دعوی شهرداری علیه اداره کار با توجه به قرینه کلمه مردم مندرج در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری که منصرف از دولت است رسیدگی به دعوای شهرداری تهران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت عام و کلی دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.وکیل امور ساختمانی در تهران +وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت+وکیل با تجربه در دیوان عدالت

دادنامه : 9209970908900056 مورخ 1392/02/08

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 91/6/4 شهرداری تهران به طرفیت 1 _شعبه 12 هیات تشخیص اداره کار 2 _شعبه 4 سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ با وکالت آقای م.چ دادخواستی به خواسته بدوا دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای اجراییه صادره به شماره 9010422169100183 صادره از شعبه 91 دادگاه عمومی تهران و النهایه نقض و ابطال رای شماره 3107 مورخ 90/6/30 صادره از شعبه 12 هیات تشخیص اداره کار تقدیر داشته که رسیدگی به آن به شعبه 91 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است دادگاه به دفتر دستور داده که ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت شوند وقت رسیدگی برای 91/7/17 تعیین گردیده و طرفین دعوت شده اند مدیر کل شرق تهران آقای ح.ز را طی لایحه 572_ 91/7/17 به عنوان نماینده حقوقی معرفی کرده است دادگاه در 91/7/17 با حضور نماینده خواهان و نماینده حقوقی خوانده ردیف دوم و غیاب سایرین تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضرین ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره 911012_91/7/18 مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری نموده است پرونده پس از وصول به دیوان عدالت اداری و اخذ نظریه مشورتی مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری در شعبه 19 دیوان عدالت اداری رسیدگی و منتهی به دادنامه شماره 3693مورخ 91/8/17 مبنی بر عدم صلاحیت دیوان مرقوم و صلاحیت دادگاه گردیده و با حدوث اختلاف پرونده طی نامه شماره 912990_91/10/19 دفتر شعبه 19 دیوان عدالت اداری به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال گردیده و نهایتاً در تاریخ 91/11/14 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده پرونده مطلب دیگری ندارد .

رای دیوان

نظر به اینکه شخص حقوقی مندرج در بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 با توجه به قرینه کلمه مردم مندرج در ماده 1 فصل اول تشکیلات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 منصرف از دولت است بنابراین شکایت شهرداری منطقه 13 تهران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی از مصادیق بند 1 مرقوم نیست و طبعا در صلاحیت عام و کلی دادگاه های عمومی است لذا با تایید دادنامه شماره 3693_91/8/17 صادره از شعبه 19 دیوان عدالت اداری حل اختلاف می شود. مستشاران شعبه 5 دیوان عالی کشور جلیلی تقویان رضایی


وکیل امور شهرداری در دامغان - وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت - وکیل با تجربه در دیوان عدالت
مقررات شکایت شهرداری از رای اداره کار,اصولا دیوان عدالت اداری مرجع شکایت مردم از تصمیمات و اقدامات دولتی می باشد و شهرداری مردم محسوب نمیگردد بنابراین رسیدگی به دعاوی شهرداری علیه اداره کار در صلاحیت محاکم حقوقی است.