مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی

در شاخه :


اعتراض به تصمیمات اصلاحات ارضی - مرجع اعتراض به رای شورای اصلاحات ارضی -وکیل تخصصی دعاوی ملکی

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی شورای اصلاحات ارضی است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 702 مورخ 86/5/2 دادنامه : 9209970907800457 مورخ 1392/07/02

خلاصه جریان پرونده

آقای س.م با وکالت م.خ داد خواستی به طرفیت آقای م.ق و سایرین به خواسته ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی شماره 56531_44/6/18 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 15 بابلسر تقدیم شعبه سوم دادگاه عمومی بابلسر در وقت فوق العاده تحت نظر قرار داده و طی دادنامه مورخ 92/4/16 به استناد ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای اصلاحات ارضی استان مازندران صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

با توجه به موضوع خواسته و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 702 مورخ 86/5/2 قرار صادره موجه تشخیص و با تایید قرار مذکور پرونده از طریق دادگاه به مرجع ذی‌صلاح ارسال می شود. رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور مستشار احمدی شمس


اعتراض به تصمیمات اصلاحات ارضی - مرجع اعتراض به رای شورای اصلاحات ارضی - وکیل تخصصی دعاوی ملکی
اعتراض به تصمیمات اصلاحات ارضی ,شورای اصلاحات ارضی ،در واقع شورایی است که اراضی کشاورزی را به زارعین صاحب نسق با توجه به میزان استحقاق و سابقه ی زراعت آنها،.اگذار می نماید