تاثیر نظر کارشناس رسمی دادگستری برای ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


وکیل امور ماده 100-وکیل برای تخلفات ساختمانی-وکیل جهت ماده 100-وکیل امور شهرداری همدان

از جمله اساسی ترین دلایلی که برای صدور حکم به ورود اعتراض مالک از سوی دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار می گیرد عدم احراز ضرورت قلع بنا و عدم احراز مغایرت بنا با اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد اما موضوع این است که عدم احراز مغایرت بنای احداثی با قیود ثلاثه شهرسازی را چه کسی احراز می نماید؟وکیل امور ماده 100+وکیل برای تخلفات ساختمانی+وکیل جهت ماده 100+وکیل امور شهرداری همدان

آیا اعضای کمیسیون ماده 100 یا معاون شهرسازی شهرداری مرجع درست و قابل اطمینانی برای احراز تخلف مالک از اصول سه گانه شهرسازی می باشد آیا کمیسیون ماده 100 شهرداری به تنهایی می تواند با احراز تخلف مالک از اصول شهرسازی حکم قلع بنا و تخریب آن صادر نماید رویه دیوان عدالت اداری در این خصوص چه می گوید؟

در خصوص ضرورت تخریب به دلیل تخلف مالک از اصول سه گانه شهرسازی در اکثریت قریب به اتفاق آرای قضات دیوان عدالت اداری تجویز تخریب بنا را که امری فنی و مستلزم جلب نظر کارشناسی را منوط به اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در امور مربوطه دانسته زیرا که موضوع از جمله امور تخصصی و فنی محسوب و کارشناس قطعا می تواند مستند قابل اعتمادی جهت اظهار نظر ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا باشد بنابراین کمیسیون ماده 100 شهرداری به تنهایی نمی تواند راسا و بدون جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضرورت قلع بنا را احراز نماید پس در صورت عدم اظهار نظر کارشناس همزمان با رسیدگی در کمیسیون ماده 100 و ارائه نظر کارشناسی در قالب تامین دلیل در اعتراض به آراء ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری می تواند موجب قناعت وجدانی برای قاضی دیوان عدالت اداری متولی به رسیدگی شکایت باشد جهت ارجاع مجدد موضوع به کمیسیون هم عرض جهت بررسی دوباره تخلفات ساختمانی توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری.

بدیهی است در صورت عدم توافق شهرداری و مالک در تعیین کارشناس سوم یک نفر به انتخاب دیوان عدالت اداری نهایتا به نحوه اکثریت نظر خود را ارائه می دهند.

این مطلب را در این خصوص از دست ندهید :  شرایط پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های کمیسیون ماده 100 شهرداری


نظر کارشناس در ماده 100 - وکیل جهت ماده صد - وکیل تهران برای ماده 100
تجویز تخریب با نظر کارشناس,در صورت اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری و احراز عدم ضرورت قلع بنا دیوان عدالت اداری حکم تخریب را نقض می نماید.