الزام دهیاری به صدور پروانه ساخت در روستا

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


وکیل دیوان عدالت ادارذی-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل امور شهرداری-شکایت از دهیاری-الزام دهیاری برای پروانه-قانون پروانه ساخت دهیاری

شماره دادنامه:375

مرجع رسیدگی:شعبه ششم دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ... طرف شکایت استانداری تهران ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، بخشداری قرچک و دهیاری..... به نشانی استان تهران شهرستان تهران تهران خیابان دکتر فاطمی خیابان رهی معیری پلاک 28 طبقه دوم واحد 4 دفتر کل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

موضوع شکایت: الزام به صدور پروانه ساختمانی

گردش کار :شکایت با تقدیم دادخواست مورخ 27/ 9/ 1398 اجمالاً اعلام نموده اند نامبردگان مالک سه قطعه زمین تحت پلاکهای ثبتی می باشد که با توجه به وقوع ملک در طرح و گذشت 5 سال از زمان تصویب آن نامبردگان حق بهره مندی از کلیه حقوق مالکانه خود را دارند لذا اجابت دعوی مطروحه مورد استدعاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 8639 در مورخ 1399/2/13 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده صدور پروانه ساختمانی بر عهده دهیاری می باشد و دعوی مطروحه متوجه این مرجع میباشد و سایر مشتکی عنهم علی رغم ابلاغ نسخه ثانیه دادخواست و ضمائم آن و انقضا مهلت قانونی پاسخی ارائه ننموده اند اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی رای اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه

در خصوص شکایت تقدیمی آقای.... فرزند... و خانم ها.... فرزند.... به طرفیت استانداری تهران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بخشداری قرچک و دهیاری......به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی در باب خواندگان ردیف اول الی سوم نظریه اینکه صدور پروانه ساختمانی در روستاها برابر ردیف 33 ماده 10اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها و بنده 11 الحاقی مورخ 27/ 8 / 1382 ماده 69 اصلاحی مورخ 6/ 7 /1382 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی برعهده دهیاری ها می باشد لذا دعوی مطروحه متوجه مشتکی عنهم ردیف نخست الی سوم نمی باشد و مستند به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است و در باب مشتکی عنه ردیف چهارم نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 28/ 1/ 1397 رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه دهیاری ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد لذا مستنداً به ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی شهرستان قرچک صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است دادرس شعبه ششم دیوان عدالت اداری محمد حسن اشرفیان


وکیل امور شهرداری - الزام دهیاری برای پروانه - قانون پروانه ساخت دهیاری
شکایت از دهیاری,برابر قانون جدید دیوان عدالت اداری صرفا شکایت از شهرداری و تامین اجتماعی در صلاحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری است و دهیاری از جمله موارد احصائی در قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی