نمونه رای الزام به احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


وکیل تامین اجتماعی-وکیل تخصصی تامین اجتماعی- وکیل امور تامین اجتماعی-وکیل برای تامین اجتماعی-وکیل جهت تامین اجتماعی

وکیل تامین اجتماعی-09194504079

شماره دادنامه....

مرجع رسیدگی....

شاکی... طرف شکایت سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان

موضوع شکایت و خواسته : الزام به اجرای رای کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور (احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور)

گردش کار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 59 دیوان عدالت اداری به تصدی اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد ملاحظه میگردد شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری نموده و اجمالاً بیان داشت طبق مدارک و مستندات پیوست سابقه کاری در اداره ....شغل راننده پایه یکم احراز گردیده و تقاضای اعمال حق مشاغل سخت و زیان‌آور را دارد طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته شاکی از کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که مشمول قوانین خاص استخدامی بوده و شمول قانون کار خارج است می باشد و عناوین شغلی مندرج در لیست های ارائه شده از سوی کارفرما بابت شاکی در دوره مورد ادعای کارگر ساده بوده در حالی که عنوان شغلی مورد تایید توسط کمیته استانی راننده پایه یک معرفی شده و نامبرده شرط 20 سال متوالی و 25 سال متناوب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور را ندارد و تقاضای رد شکایت را دارد دیوان با التفات به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه

در خصوص شکایت آقای به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان شعبه دوم اهواز به خواسته الزام به اجرای رای کمیته مشاغل سخت و زیان آور احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به رونوشت مدارک شاکی و رای مورخ کمیته استانی شکایت شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به اجابت خواسته و الزام طرف شکایت با احتساب سوابق شغلی شاکی مطابق رای هیات مذکور در شغل راننده پایه یکم از تاریخ.... لغایت... صادر و اعلام می نماید.رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت می باشد.

رئیس شعبه 59 دیوان عدالت اداری


اصلاح حکم بازنشستگی،شرایط اصلاح حکم بازنشستگی،وکیل تامین اجتماعی
وکیل دیوان عدالت, چنانچه فردی بدون احتساب حکم کمیسیون تطبیق مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شود و متعاقب آن شغل وی سخت و زیان‌آور شناخته شود از آنجا که بر اساس قانون مربوطه و ماده ۴ قانون مدنی قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود لذا استفساریه مشمول وی نشده و بر اساس نظر برخی قضات حکم بازنشستگی تغییر نمی یابد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی