نمونه رای دادگاه کیفری در مورد اتهام تغییر کاربری

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


نمونه رای-نمونه رای دادگاه-نمونه حکم تغییر کاربری-وکیل متخصص در تغییر کاربری

اتهام : تغییر کاربری


شماره پرونده : 0529_940

در خصوص اتهام........ دائر بر تغییر کاربری میزان 16 متر مربع کاربری آلاچیق تراس و اتاقک موضوع گزارش جهاد کشاورزی با التفات به کیفرخواست اصداری از دادسرای گزارش فوق الذکر صورتجلسه تقدیم ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌های و عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه تماماً مفید علم و اقناع و وجدانی در توجه اتهام به متهم بوده و مجرمیت نامبرده محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستندا به مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ضمن صدور حکم به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق به پرداخت چهل و هشت میلیون جزایی نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای مسدور غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است.

برای مطالعه نمونه آرای بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


نمونه رای - نمونه رای دادگاه - نمونه حکم تغییر کاربری
وکیل متخصص در تغییر کاربری,بسته به زمان وقوع جرم و تسری اتهام به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و اصلاحیه آن در سال 1385 دادگاه حکم به پرداخت عوارض و یا جریمه و حتی قلع و قمع صادر می نماید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها