زمین بایر و دایر چیست

در شاخه : انواع اراضی از منظر حقوقی و فقهی - اراضی دایر و بایر


اراضی بایر چیست-اراضی مباحه-اراضی بایر-اراضی مباحه چیست-زمین بایر و دایر چیست-تعریف اراضی بایر-تعریف اراضی موات-تعریف اراضی دایر-تعریف اراضی بایر-وکیل امور کمیسیون ماده 12

زمین بایر و دایر چیست

اراضی بایر اراضی است که زمانی احیا شده بود ولی بعداً معطل مانده است و دیگر کشت و زرع و فعالیتی در آن نشده است و مورد بهره برداری نیست. مثلاً در 10 سال قبل کشت و زرع در آن بوده و مالک اعراض نیز نکرده است اما دیگر در آن فعالیتی نیز ندارد..

ماده 4 قانون زمین شهری در این خصوص بیان می دارد :

اراضی بایر شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

.گاهی مرز اراضی بایر از موات چنان نزدیک است که تشخیص آن دو حتی برای کارشناسان نیز بسیار دشوار می گردد.

تعریف اراضی دایر در قوانین

اراضی دایر :اراضی است که آباد و احیا شده و در حال حاضر نیز مورد بهره برداری است مانند باغ و اراضی آیش.

ماده 5 قانون زمین شهری مقرر می دارد:

اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمین های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش از محصور یا غیر محصور می باشد.

اراضی بایر و دایر مالک خاص دارد عمده اختلاف در ارتباط با تشخیص اراضی موات از بایر و دایر است.

ماده 8 قانون زمین شهری بیان می دارد کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.

تقسیم بندی کلی اراضی به موات بایر و دایر مبتنی بر سابقه تصرف و عمران و آبادی اراضی و منصرف از تقسیم اراضی به عمومی و خصوصی که مبتنی بر نوع مالکیت است می باشد گرچه غالبا اراضی بایر و موات انفعال محسوب و به جز تحت شرایطی قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نیستند ولی اراضی دایر می توانند بدون هیچ گونه محدودیتی به تملک اشخاص اعم از عمومی دولتی و خصوصی در آیند لذا تعاریف و اوصاف اراضی موات بایر و دایر که از دید حقوقی و فقهی ذکر شده تعیین کننده قطعی نوع مالکیت آن اراضی نیست گرچه در انواعی از اراضی ملی و موات مالکیت خصوصی منع یا حداقل محدود گردیده است.کریمی وکیل تخصصی دیوان عدالت

.تقسیم بندی انواع اراضی منحصر به رویکردهای فوق نیست زمین در فقه اسلامی و حقوق موضوعه به اعتبارات مختلف نظیر نحوه پیوستن به سرزمین اسلامی منطقه بندی سرزمین اسلامی به گروههای مختلف وضع مالیاتی اراضی وضعیت آبادانی یا متروک بودن زمین محل استقرار نسبت به شهر و روستا وضع مالکیت و... به انواع مختلف تقسیم گردیده است.برگرفته از حقوق تملک اراضی و املاک واقع در طرح های شهرداری-غلامرضا بهاء الدین پور-دکتر علی مهاجری دانستن.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : رای دیوان عدالت در خصوص کوچه بن بست

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این مطلب را هم بخوانید : تخلفات شهرداری را به کجا گزارش کنیم


تعریف اراضی دایر - تعریف اراضی بایر - وکیل امور کمیسیون ماده 12
وکیل امور کمیسیون ماده 12,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها