شرایط رسیدگی به تخلف کارمند خارج از مکان کار و زمان اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


وکیل تخلفات اداری-وکیل شکایت تخلفات اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل برای تخلفات اداری

رسیدگی به تخلف کارمند خارج از محل کار و در وقت غیر اداری خارج از صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

وکیل تخلفات اداری،وکیل شکایت تخلفات اداری،وکیل متخصص تخلفات اداری،وکیل برای تخلفات اداری

شماره دادنامه: 9209970902100114 مورخ 1392/01/28

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای(ح.ش)فرزند(ع) به طرفیت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان به خواسته فوق الذکر تقاضای تجدیدنظرخواهی از رای شماره صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان گیلان توجها به اوراق و محتویات پرونده  دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره... همچنین ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی نظر به اینکه حسب ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372/9/7 وظیفه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان رسیدگی به تخلفات اداری در هریک از دستگاه‌های مشمول قانون مذکور می باشد در حالی که در مانحن فیه عمل انتسابی به متهم اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری در حین انجام وظیفه و در دستگاه و اداره متبوع وی ارتکاب نیافته است بلکه در خارج از محل کار و در زمان و وقت غیر اداری به وقوع پیوسته و مشارالیه و بقیه اطراف دعوی از سوی مراجع قضایی به مجازات محکوم گردیده اند بنا علیهذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 7 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی و نقض رای معترض عنه صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید که پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع تا شعبه مرجوع الیه با رعایت موازین شرعی و قانونی و قوانین و مقررات مربوطه به ویژه تبصره ذیل ماده 14 قانون اخیر الذکر مبادرت به صدور رای شایسته نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه امینی_ میرحسینی رودبارکی

برای دانستن بیشتر نمونه آراء دیوان عدالت اداری تخلفات اداری و نمونه رای اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


تخلف کارمند خارج از اداره - تخلف کارمند بعد از ساعت اداری - وکیل برای تخلفات اداری
وکیل متخصص تخلفات اداری,بنابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت تخلفات اداری وی چنانچه در خارج از زمان و مکان اداری به وقوع پیوسته باشد قابل رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها