توقف اعزام به خدمت وظیفه با دستور موقت دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دستور موقت دیوان عدالت اداری


وکیل دستور موقت دیوان-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل متخصص در معافیت نظام وظیفه-نمونه رای معافیت نظام وظیفه-بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

توقف اعزام به خدمت وظیفه حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900600436 مورخ 1392/02/30

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت نداجا به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف اعزام به خدمت وظیفه با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد.

رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه متین_ بشارتی فر

اینجا را کلیک کنید تا نمونه آرای بیشتری از دیوان عدالت اداری در این مورد بخوانید.

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - دستور موقت توقف اعزام به خدمت وظیفه
نمونه رای دیوان عدالت اداری,توقف اعزام به خدمت وظیفه با عنوان دستور موقت در دیوان عدالت اداری و شعب آن رویه یکسانی وجود ندارد اصولا برای دستور موقت قاعده ثابتی صرف نظر از سه رکن ضرورت فوریت و تعسر در اجرا وجود ندارد و صدور آن منوط به نظر قاضی متولی به رسیدگی شکایت است