نحوه طرح شکایت برقراری بیمه بیکاری در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل دیوان عدالت-بیمه بیکاری-شکایت بابت بیمه بیکاری-طرح دعوی بیمه بیکاری-مقررات بیمه بیکاری-نحوه شکایت بیمه بیکاری

چون مرجع برقراری بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی است باید در دعوای مطالبه بیمه بیکاری این سازمان طرف دعوی واقع شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970901100240 مورخ 1392/02/21

رای دیوان

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر الزام به برقراری بیمه بیکاری با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره... اولاً بر اساس توافق اداره کار و سازمان تامین اجتماعی بدوا هیات بررسی کنندگان بیمه بیکاری درخواست افراد برای بیمه بیکاری را بررسی نموده و سپس افراد واجد شرایط توسط اداره کار به سازمان تامین اجتماعی جهت برقراری بیمه بیکاری معرفی می شوند که در ما نحن فیه موضوع در هیات مربوطه بررسی نگردیده است ثانیاً مرجع برقراری بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی است که طرف شکایت قرار نگرفته است در وضعیت موجود شکایت متوجه اداره کار نیز نمی باشد لذا شعبه مستندا به ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 11 دیوان عدالت اداری _مستشارشعبه عزیزی_طاهری

برای مطالعه و دانستن نمونه آرا در مورد تامین اجتماعی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079

این مطلب کاربردی را ازدست ندهید : میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران


نمونه رای - نمونه رای دیوان - شکایت برای بیمه بیکاری
نحوه صحیح طرح دعوی بیمه بیکاری,چون مرجع برقراری بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی است باید در دعوای مطالبه بیمه بیکاری این سازمان طرف دعوی در دیوان عدالت اداری واقع شود.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی