دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه دولت

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد تصدیق خسارت


خسارت دیرکرد از دولت-نحوه مطالبه خسارت از دولت-نحوه مطالبه خسارت در دیوان عدالت-نمونه رای خسارت در دیوان عدالت-وکیل خسارت در دیوان عدالت-وکیل در شکایت تصدیق خسارت-وکیل متخصص تصدیق خسارت

مطالبات کارمندان دولت قابل محاسبه و پرداخت به نرخ روز نبوده و خسارت تاخیر تادیه شامل مطالبات پرسنل کشوری و لشکری نمی گردد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900500178 مورخ 1392/2/4

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره بازنشستگی نیروهای مسلح به خواسته تصویر دیون و خسارت به نرخ روز با عنایت به اینکه مطالبات کارمندان دولت قابل محاسبه و پرداخت به تاریخ روز نبوده و خسارت تاخیر تادیه شامل مطالبات پرسنل کشوری و لشکری نمی گردد رای وحدت رویه شماره 156 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه فرح پور_محمدی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در خصوص حقوق و مزایای کارمندان دولت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


دیرکرد حقوق کارمندان - مطالبه خسارت تاخیر حقوق - مطالبه خسارت دیرکرد حقوق کارمندان
نمونه حکم خسارت دیرکرد حقوق کارمندان,مطالبات کارمندان دولت قابل محاسبه و پرداخت به نرخ روز نبوده و خسارت تاخیر تادیه شامل مطالبات پرسنل کشوری و لشکری نمی گردد.