نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج کارمندان

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


اخراج کارمند با رای دادگاه-شرایط اخراج کارمندا-وکیل تخلفات اداری-وکیل شکایت از رای اخراج-وکیل کارمند اخراجی-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل هیات تخلفات اداری

اخراج کارمند در تبعیت از حکم دادگاه صالح مبنی بر انفصال دائم فرد از خدمات دولتی مغایر با موازین قانونی نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970901200281 مورخ 1392/02/25

رای دیوان

در مورد شکایت آقای (الف.ع) به طرفیت صندوق تامین اجتماعی به خواسته لغو و ابطال حکم انفصال شماره صندوق تامین اجتماعی و حکم شماره ...و حکم کارگزینی... اداره کل آذربایجان غربی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و پاسخ طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی با عنایت به اینکه شاکی طی دادنامه شماره 213_1391/2/10 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به جهت نگهداری هروئین فشرده مواد روانگردان استعمال هروئین و نگهداری آلات و استعمال مواد مخدر به ضبط مواد مخدر مکشوفه و آلات استعمال به پرداخت جریمه و تحمل حبس و شلاق و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکومیت قطعی حاصل نموده و احکامی که درخواست ابطال آنها گردیده در راستای اجرای حکم دادگاه انقلاب اسلامی و حسب دستور دادگاه صادر گردیده است در نتیجه اقدامات صورت گرفته از سوی مشتکی عنه مغایر با موازین قانونی نبوده بنابراین شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه 12 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه سامانلو _مهدی لی

شما می توانید با کلیک اینجا نمونه آرای بیشتری در این مورد را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079

این مطلب کاربردی و مرتبط را هم بخوانید : شرایط اعاده به کار کارمند بازخرید شده


نمونه رای اخراج کارمندان - اخراج از کار با حکم دادگاه انقلاب - تاثیر حکم انفصال در اخراج
اخراج کارمند با حکم دادگاه,اخراج کارمند در تبعیت از حکم دادگاه صالح مبنی بر انفصال دائم فرد از خدمات دولتی مغایر با موازین قانونی نیست.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها