شرایط دریافت کمک هزینه عائله مندی برای فرزند دختر

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در مورد حقوق و مزایای کارمندان


کریمی وکیل-کریمی وکیل دادگستری-کریمی وکیل دیوان عدالت-کریمی وکیل متخصص دیوان-وکیل کریمی

شرایط برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای فرزند دختر شغل و شوهر نداشتن وی بوده و کارمندی که دخترش طلاق خلع گرفته است مستحق دریافت کمک هزینه اولاد و عائله مندی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970901500171 مورخ 1392/02/21

رای دیوان با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره....مورخ .... که به شماره.... مورخ .... ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده شده است نظر به اینکه خانم (ل.د) برمبنای طلاق نامه شماره...مورخ .... تنظیمی در دفتر رسمی طلاق شماره... حوزه تهران از شوهر خود طلاق خلعی گرفته است و شرایط برقراری کمک هزینه اولاد و عائله مندی نیز نداشتن شغل و شوهر برای فرزند دختر بوده بنابراین بر مبنای ماده 85 قانون تامین اجتماعی و ماده 43 آیین نامه استخدامی سازمان و بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری سایت ای استخدام و دریافت کمک هزینه عائله مندی دختر خود را از تاریخ وقوع طلاق ایشان داشته است لذا شعبه 15 دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385/3/9 مجلس محترم شورای اسلامی و 1385/9/25 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به پرداخت کمک هزینه عائله مندی دختر نامبرده از تاریخ 1385/8/30 در حق خواهان صادر و اعلام می‌کنند رای اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه تقوی _محدث

مطالب دیگری را درباره مستمری و حقوق وظیفه کارمندان را اینجا بخوانید.

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


مستمری دختر کارمند - کمک هزینه دختر کارمند - شرایط پرداخت عائله مندی
حق عائله مندی فرزندان کارمندان,شرایط برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای فرزند دختر شغل و شوهر نداشتن وی بوده و کارمندی که دخترش طلاق خلع گرفته است مستحق دریافت کمک هزینه اولاد و عائله مندی است.