نمونه رای تصدیق خسارت در خصوص پروانه اکتشاف معدن

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد تصدیق خسارت


تصدیق خسارت در دیوان-شرایط تصدیق خسارت-نمونه رای خسارت در دیوان عدالت-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل تصدیق خسارت-وکیل متخصص تصدیق خسارت

مرجع رسیدگی :شعبه 7 دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای... طرف شکایت :شهرداری

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای تصدیق ورود خسارت

گردشکار :شاکی چنین بیان داشته که برابر مستندات موجود مبادرت به اخذ پروانه اکتشاف کرده لکن پس از حفاری و میله گذاری و اقدامات لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری اداره طرف شکایت مبادرت به احداث جاده تبریز ارمنستان در مسیر معدن نموده و آن را از حیز انتفاع خارج ساخته و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم اداره طرف شکایت اعلام داشته که مهلت پروانه اکتشاف یک ساله بوده که سپری شده و مضافاً اینکه از اقدامات شاکی در مسیر مطلع نبوده و شاکی صرفا حق انتفاع داشته و مالکیت ندارد و خواستار رد شکایت می باشد شعبه دیوان با توجه به مراتب مذکور ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح برگ جداگانه مبادرت به انشا رای می نماید.

رای دیوان

نظر به اینکه قانونگذار برابر مواد 6 و 7 و 8 قانون معادن مصوب سال 77 و همچنین مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 79 برای دارنده پروانه اکتشاف حق مکتسبه ای را قائل شده که این حق جز با تخلف از موازین قانونی قابل سلب نمی باشد و در پرونده حاضر شاکی با توجه به مستندات ارائه شده در اراضی ملی روستای... مبادرت به اخذ پروانه اکتشاف جهت اکسید مس نموده که پس از صرف هزینه و حفاری‌های صورت گرفته از سوی اداره طرف شکایت به واسطه سهل انگاری در محل مبادرت به احداث قسمتی از بزرگراه تبریز به ارمنستان می گردد لذا با توجه به اینکه برابر لایحه شماره... فاصله عدم اطلاع از وجود معدن و یا حق انتفاع خواهان رافع مسئولیت نمی باشد و تلویحا اقرار به صحت اظهارات شاکی شده لذا در اجرای ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی در حد وقوع تخلف از مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوبسال 58 را صادر می‌نماید بدیهی است در اجرای تبصره 1 قانون اخیرالذکر تعیین خسارت با دادگاه عمومی است که شاکی حق مراجعه به آن را دارد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه رای دیگری در مورد معدن اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


وکیل امور دیوان عدالت - وکیل دیوان عدالت تهران - وکیل تخصصی دیوان عدالت
نمونه رای تصدیق خسارت در خصوص پروانه اکتشاف معدن,نظر به اینکه قانونگذار برابر مواد 6 و 7 و 8 قانون معادن مصوب سال 77 و همچنین مواد 13 و 18 آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 79 برای دارنده پروانه اکتشاف حق مکتسبه ای را قائل شده که این حق جز با تخلف از موازین قانونی قابل سلب نمی باشد