شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد تصدیق خسارت


تصدیق خسارت در دیوان-شرایط تصدیق خسارت-نمونه رای خسارت در دیوان عدالت-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل تصدیق خسارت-وکیل متخصص تصدیق خسارت

منشا قانونی

در تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 چنین مقرر شده است تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است این تبصره جایگزین تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 شده است که تکلیف شعبه دیوان تصدیق خسارت بود در دوره زمانی مورد مطالعه دعاوی عمدتاً با خواسته تصدیق خسارت طرح شده است رویه شعب در مورد این دعاوی متفاوت است برخی از شعب این دعوا را خارج از صلاحیت خود دانسته و وارد ماهیت دعوا نشده اند برخی دیگر از شعب در حد وقوع تخلف خود را صالح دانسته اند حکم صادر کرده اند در ادامه به یک نمونه از آراء اشاره می‌شود. نمونه دادنامه

مرجع رسیدگی: شعبه 7 دیوان عدالت اداری شاکی :آقای... طرف شکایت :اداره راه و شهرسازی شهرستان...

موضوع شکایت و خواسته: تصدیق ورود خسارت به یک دستگاه خودرو...

گردشکار : شاکی... اعلام داشته که به لحاظ لق گیری سنگ های دیواره کوه مشرف به جاده یک عدد سنگ به صندوق عقب ماشین برخورد و سبت ورود خسارت شده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته دارم اینک شعبه 7 دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه یادشده تحت نظر است با بررسی مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رای می شود.

رای دیوان

نظر به اینکه تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده می باشد که از جمله امور ترافعی تلقی و خارج از مصادیق موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 می باشد مضافا این گونه قانون گذار در زمان تصویب قانون صدرالذکر به این مهم توجه داشته که وقوع هر تخلفی از ضوابط مقرر سبب ورود خسارت به افراد نمی گردد بلکه احراز این امر مستلزم بررسی قانونی در محاکم عمومی است که در تبصره یک همان ماده قانونی به آن تصریح شده لذا با توجه به مراتب فوق رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار نداشته و مستندا به ماده 48 قانون ذکر شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی صادر و اعلام می گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آرای دیوان عدالت اداری در امور تصدیق خسارت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


شرایط صدور حکم تصدیق خسارت - مقررات تصدیق خسارت دیوان عدالت - تصدیق خسارت در دیوان عدالت
شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت,برابر قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صدور حکم به تصدیق خسارت در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.