اعتراض به حکم انفصال موقت کارمند در دیوان عدالت اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


اعتراض به رای انفصال-بند دال تخلفات اداری-مجازات انفصال موقت کارمند-نحوه ابلاغ تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل شکایت تخلفات اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل هیات تخلفات اداری

اعلام قطعی بودن آرای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در ذیل دادنامه هنگامی که قانون رسیدگی به تخلفات اداری آنها را قابل تجدید نظر اعلام کرده فاقد اعتبار است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده 2005/90/2

رای دیوان

خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای نقض رای شماره 47 مورخ 90/6/2 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه های استان گلستان می‌باشد با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه در لایحه دفاعیه ارسالی ثبت شده به شماره 4969 _ 90/11/12 برگ های 81 الی 85 دفتر این شعبه نظر به اینکه مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوبه 72 مورد استناد هیات بدوی موصوف در دادنامه صدر الذکر معترض عنه مطابق ماده 10 قانون مذکور قابل تجدیدنظر در هیات های تجدیدنظر اعلام گردیده است هرچند در دادنامه معترض عنه رای قطعی اعلام شده است و رئیس هیات بدوی صادر کننده رای مزبور که احدی از امضا کنندگان رای بوده در لایحه دفاعیه به شرح مبسوط در توجیه قطعی بودن رای مزبور استدلال کرده است لیکن توجیه مذکور اجتهاد در مقابل نمی باشد زیرا نظر مقنن در ماده قانونی اخیر الذکر تصریح به اعلام غیر قطعی بودن آرای مجازات های مشمول بندهای (د،ه،ح،ط،ی وک) ماده 9 قانون یاد شده می باشد علیهذا چون مجازات بند دال از ماده قانونی موصوف قابل تجدید نظر در هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه های استان گلستان بوده و دلیلی بر رسیدگی هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه یادشده محرز نیست و به دلالت ماده 21 قانون فوق الاشاره اعتراض به آراء قطعی قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری است بنابراین مستندا به ماده 10 و 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 72 و با رعایت مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 خواسته به کیفیت مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد بدیهی است هیات بدوی صادر کننده رای ضمن اصلاح دادنامه و اعلام غیر قطعی بودن آن مجددا به شاکی ابلاغ خواهند نمود و در صورت داشتن اعتراض از سوی شاکی مراتب در هیات تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری مهدی لی_ حسینی طباطبائی

برای مطالعه نمونه ارای دیوان عدالت اداری درباره انواع تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه حکم - نمونه حکم دیوان عدالت - اعتراض به مجازات انفصال
مجازات انفصال موقت در دیوان عدالت,مجازات بند دال از قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تجدید نظر در هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها