اختلاف کارفرما با تامین اجتماعی در خصوص کارگر بودن فرد در کارگاه

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


گزارس بازرس تامین اجتماعی-وکیل برای تامین اجتماعی-وکیل تامین اجتماعی-وکیل تامین اجتماعی تهران-وکیل تخصصی تامین اجتماعی-وکیل شکایت از تامین اجتماعی

احراز اینکه افراد مورد اختلاف کارگر بوده‌اند یا در روز حضور بازرس در کارگاه صرفاً برای تسویه حساب با کارفرما آمده بودند نیازمند بررسی مجدد است و بدین جهت رای هیات تشخیص مطالبات نقض می گردد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

کلاسه پرونده : 9037/90/17

رای دیوان

شاکی طی دادخواست تقدیمی نسبت به حق بیمه مورد مطالبه و رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات به شماره 10018_90/6/17 شامل یک دوره بدهی از تاریخ 89/1/1 لغایت 89/6/31 معترض و خواستار ابطال آن گردید که با توجه به مجموع محتوای پرونده و لایحه جوابیه مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان آدرس و مندرجات سابقه پیوست عمده اعتراض شاکی به این است زمانی را که بازرس اعلام نموده آقای (ک.ش) و (م.ش)و(م.ج) مشغول کار بودند طبق مدارک پیوست و سند محضری نامبردگان در شرکت مشغول کار نبودند و صرفاً جهت تسویه حساب و تحویل وسایل کارگاه در آن روز در کارگاه حضور داشته و بنابراین موضوع نیاز به بررسی مجدد دارد و بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و به استناد مواد 42 و 44 قانون تامین اجتماعی و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و ابطال رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات و بررسی در هیات صادر و اعلام می گردد و رای صادره به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه رحیمی _روحی

در صورت تمایل به مطالعه نمونه اراء و مقررات بیشتر در امور کارگری و کارفرمائی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


انحوه اثبات کارگری - شکایت از گزارش بازرس کار - اعتراض به گزارش بازرس اداره کار
اختلاف کارفرما با تامین اجتماعی در خصوص کارگر بودن فرد در کارگاه,احراز اینکه افراد مورد اختلاف کارگر بوده‌اند یا در روز حضور بازرس در کارگاه صرفاً برای تسویه حساب با کارفرما آمده بودند نیازمند بررسی مجدد است و بدین جهت رای هیات تشخیص مطالبات نقض می گردد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی