مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد اعاده دادرسی


اعاده دادرسی دیوان عدالت-شرایط اعاده دادرسی-قانون اعاده دادرسی دیوان عدالت-نحوه اعاده دادسی-وکیل اعاده دادرسی دیوان عدالت-وکیل متخصص اعاده دادرسی

مصوبه جدید هیات وزیران از مصادیق دلیل جدید اعاده دادرسی محسوب می شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم‌می گردد .

شماره دادنامه : 9109970902102091

رای دیوا

در خصوص دعوای آقای (ع.س) به خواسته فوق الذکر اعاده دادرسی نظر به اینکه شاکی نسبت به ارائه دلیل جدید که مصوبه شماره 9776/ت 26351ه مورخ 81/3/6 همانند نقاط شهری توسعه نیافته با قریب محرومیت 4 مندرج در جدول شماره 3 موضوع بند 4 تصویب نامه به شماره 48952 /ت 25784 ه مورخ 80/11/9 هیات وزیران قرار گرفته و مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و جنگی مصوب سال 1367 قرار می‌گیرد بنابر این مصوبات بعدی هیات محترم وزیران در مورد مفاد مصوبه فوق الذکر نیز تابع حکم آن می باشد . لذا ضمن قبول اعاده دادرسی مستندا به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نقض دادنامه صادره از این شعبه به شماره ... و حکم به ورود دعوای نامبرده مستندا به ماده 438 قانون مذکور و ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است .

رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه امینی_میر حسینی رودبارکی

در صورت تمایل به مطالعه نمونه ارای بیشتری در خصوص اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


اعاده دادرسی در دیوان عدالت - نمونه رای اعاده دادرسی در دیوان عدالت - نمونه رای
مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت,مطابق این نمونه رای مصوبه جدید هیات وزیران از مصادیق دلیل جدید اعاده دادرسی محسوب می شود.