نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت


شکایت از اقدامات هیات نظارت ثبت-شکایت از نحوه عملیات هیات نظارت ثبت-شکایت از هیات نظارت ثبت در دیوان عدالت-نحوه شکایت از تصمیمات هیات نظارت بر ثبت-هیات نظارت ثبت-وکیل شکایت از ثبت

در صورت صدور اسناد معارض تعارض ابتدا در صلاحیت هیات نظارت ثبت اسناد سپس در دیوان قابل طرح است .

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970900701609

رای دیوان

حسب محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از طرف ادارات طرف شکایت اسناد معارض برای اشخاص متفاوت صادر شده است که رسیدگی به اینکه کدام سند معتبر و از اعتبار قانونی برخوردار است با هیات نظارت مستقر در ثبت اسناد است .علیهذا گرچه اداره ثبت طی لایحه جوابیه موضوع را در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است .به هر حال صدور نظر از هیات نظارت موجب رفع تعارض و سپس قابل رسیدگی در دیوان عدالت است .لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد.رای صادره قطعی است .

رییس شعبه 7 دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه جعفری ورامینی _بشارتی فر

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به ثبت در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


ابطال اسناد معارض - نحوه ابطال سند معارض - شکایت از رای هیات نظارت ثبت
نحوه ابطال اسناد معارض برای اشخاص در دیوان عدالت اداری,در صورت صدور اسناد معارض تعارض ابتدا در صلاحیت هیات نظارت ثبت اسناد سپس در دیوان قابل طرح است .