نحوه صحیح طرح شکایت از رای اداره کار در دیوان عدالت

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


اعتراض به رای اداره کار-شکایت از تامین اجتماعی-شکایت از رای اداره کار-نحوه شکایت از تامین اجتماعی-وکالت در دیوان عدالت-وکیل امور اداره کار-وکیل تخصصی اداره کار-وکیل شکایت از تامین اجتماعی-وکیل متخصص اداره کار

خوانده در اعتراض به آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ذیربط است نه طرف مقابل در رسیدگی.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده:91199/1

رای دیوان

نظر به اینکه خواسته شاکی اعتراض به رای هیات حل اختلاف کارگری و کارفرمایی می باشد و اعتراض به رای هیات حل اختلاف باید به طرفیت اداره کار و تعاون رفاه اجتماعی هیات حل اختلاف مذکور صورت گردد لذا دعوی به کیفیت مطروحه متوجّه ادارات مذکور در فوق نبوده و به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی _مولابیگی

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آراء در مورد اداره کار اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - شکایت از رای اداره کار
نحوه صحیح شکایت از رای اداره کار در دیوان عدالت,خوانده در اعتراض به آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ذیربط است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی