رضایت نامه شاکی پس از صدور رای برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد اعاده دادرسی


اعاده دادرسی دیوان عدالت-اعاده دارسی با رضایت-اعاده دارسی دیوان عدالت-تاثیر رضایت در اعاده دادرسی-شرایط اعاده دارسی دیوان عدالت-مقررات اعاده دادرسی دیوان عدالت-وکیل اعاده دادرسی دیوان-وکیل برای اعاده دادرسی دیوان-وکیل برای اعاده دارسی دیوان-وکیل متخصص اعاده دارسی دیوان-وکیل متخصص دیوان عدالت

از آنجا که قانون اسنادی را موثر در اعاده دادرسی می‌داند که هنگام رسیدگی در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نباشد رضایتنامه تنظیم شده پس از صدور رای که کلاً در جریان رسیدگی وجود نداشته که امکان دسترسی به آن باشد از مصادیق دلیل جدید در اعاده دادرسی نیست .

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970955400333 مورخ 1393/03/19

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای ج.م به طرفیت خوانده و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به رای شماره 1012_92/4/17 صادره از این شعبه دیوان عدالت اداری نظر به شرح شکایت شاکی در این پرونده و پرونده موضوع دادنامه مذکور و تطابق مفاد و پرونده و ملاحظه اسناد پرونده اصلی و پرونده موضوع اعاده دادرسی ملاحظه میگردد که درخواست اعاده دادرسی به نوعی تکرار شکایت اصلی است و دلیل و مدارک قابل انطباق با هیچ یک از شقوق ماده 98 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اعاده دادرسی را موجب شود ارائه نگردیده و رضایت نامه مورخ...... بعد از رای اخذ شده و مربوط به اجرای رای است علیهذا مستندا به ماده 102 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست اعاده دادرسی شاکی صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری_ همت کلیوند رای دیوان

ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی اسنادی را موثر در اعاده دادرسی منظور نظر دارد که هنگام رسیدگی در اختیار وی نباشد رضایتنامه ابرازی شاکی کلاً در جریان رسیدگی وجود نداشته که امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد بلکه بعد از صدور رای در شعبه بدوی در دفترخانه تنظیم شده از علیهذا خواسته شاکی دائر به اعاده دادرسی منطبق با ماده 989 بوده و چون رای شعبه بدوی منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است مستند به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی عینا تایید می گردد رای قطعی است .

رئیس شعبه 4 تجدید نظر دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه جعفری ورامینی_ اسکندری

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در مورد اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


اعاده دادرسی در دیوان - اعاده دادرسی برای دیوان عدالت - نمونه رای اعاده دادرسی
مقررات اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری,از آنجا که قانون اسنادی را موثر در اعاده دادرسی می‌داند که هنگام رسیدگی در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نباشد رضایتنامه تنظیم شده پس از صدور رای که کلاً در جریان رسیدگی وجود نداشته که امکان دسترسی به آن باشد از مصادیق دلیل جدید در اعاده دادرسی نیست .