ملاک و معیار ارتقاء کارمندان دولت

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


ارتقاء کارمندان-شرایط ارتقاء کارمندان-مقررات ارتقاء کارمندان-نحوه ارتقاء کارمندان-وکالت تخصصی در دیوان-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل با تجربه در دیوان-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل پی گیر در دیوان-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل جهت دیوان عدالت اداری-وکیل دیوان عدالت تهران-وکیل کارمندان در دیوان

مقررات حاکم در زمان تقاضا بوده و عدم اطلاع کارکنان از مقررات نافی قاعده مذکور نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970900301104 مورخ 1392/05/09

رای دیوان

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظربه اینکه مدرک برای بهره‌مندی از ارتقاء مقررات حاکم در زمان تقاضا می باشد و عدم اطلاع شاکی از مقررات نافی و مسقط قاعده موصوف نمی باشد و با عنایت به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبین نقض مقررات مربوط در عدم موافقت خوانده با ارتقاء شاکی باشد ارائه و ابراز ننموده بنابراین خواسته و شکایت مطروح موجه به نظر نمی‌رسد و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه واحدی _فرزد

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آرای دیوان عدالت اداری در مورد اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


شرایط ارتقاء کارمندان - مقررات ارتقاء کارمندان دولت - ارتقاء کارمندان دولت
معیار ارتقاء کارمندان دولت,مقررات حاکم در زمان تقاضا بوده و عدم اطلاع کارکنان از مقررات نافی قاعده مذکور نیست.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی