تاثیر فوت کارمند در اجرای حکم تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل تخلفات اداری-تخلفات اداری کارمند-تخلفات اداری کارمندان-شرایط مختومه شدن پرونده کارمند-فوت کارمند در حین رسیدگی-مختومه شدن تخلفات کارمند-مشاوره تخصصی تخلفات اداری-مقررات تخلفات اداری-وکیل پرونده های تخلفات اداری-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری کارمندان-وکیل تهران در تخلفات-وکیل تهران در تخلفات اداری-وکیل تهران درتخلفات اداری-وکیل جهت تخلفات اداری-وکیل در امور تخلفات اداری

در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات‌های بند‌های ج،د و ز ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازات‌های یادشده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست‌ هم‌چنین به موجب تبصره ماده مذکور در صورتی که متهم به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدیدنظر فوت کند آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی.

برای مطالعه مقررات و نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد تخلفات اداری اینجا را کلی نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


فوت کارمند متهم تخلفات اداری - شرایط توقف اجرای حکم تخلف اداری - وکیل تخصصی تخلفات اداری
اجرای حکم محکوم تخلف اداری,در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات‌های بند‌های ج،د و ز ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازات‌های یادشده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها