دستور موقت تنزل مقام و تغییر پست سازمانی در دیوان عدالت

در شاخه : نمونه آرای دستور موقت دیوان عدالت اداری


تغییر پست سازمانی کارمند-تنزل پست کارمند-تنزل مقام کارمند-دستور موقت تنزل پست-دستور موقت تنزل مقام کارمند-مقررات تنزل پست کارمند-وکیل تخصصی دستور موقت-وکیل دستور موقت دیوان-وکیل دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری

توقف اجرای تصمیم مشعر بر تنزل مقام و تغییر پست سازمانی به دلیل عدم تعیین پست سازمانی جدید و عدم توجه به تغییر رسته و رشته شغلی با توجه به ماده 15 قانون دیوان حائز شرایط صدور دستور موقت است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970900402246

رای دیوان با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی نظر به اینکه تصمیم مذکور مورد شکایت مشعر بر تنزل مقام و تغییر پست سازمانی وی از مشاور معاون وزیر به خدمت در استانداری تهران بدون تعیین پست سازمانی و بدون توجه به تغییر رسته و رشته شغلی موضوع حکم کار گزینی می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه موسوی _کریمی

برای مطالعه نمونه های دیگری از دستور موقت در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - دستور موقت تنزل مقام
دستور موقت تنزل پست,توقف اجرای تصمیم مشعر بر تنزل مقام و تغییر پست سازمانی به دلیل عدم تعیین پست سازمانی جدید و عدم توجه به تغییر رسته و رشته شغلی با توجه به ماده 15 قانون دیوان حائز شرایط صدور دستور موقت است.