تاثیر حکم برائت دادگاه کیفری در اعاده دادرسی دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد اعاده دادرسی


اعاده به کار با برائت-اعاده دادرسی با رای برائت-اعاده دادرسی در دیوان عدالت-اعاده دادرسی دیوان عدالت-تاثیر برائت برای تخلفات اداری-تاثیر برائت در رای تخلفات-شرایط اعاده دادرسی-مقررات اعاده دادرسی دیوان-نحوه اعاده دادرسی دیوان عدالت-وکالت تخصصی اعاده دادرسی-وکیل اعاده دادرسی دیوان-وکیل اعاده دادرسی دیوان عدالت-وکیل امور اعاده دادرسی-وکیل برای اعاده دادرسی-وکیل تخصصی اعاده دادرسی-وکیل جهت اعاده دادرسی-وکیل در اعاده دادرسی-وکیل شکایت از آرای قطعی

آراء مراجع قضایی مبنی بر برائت کارمند متخلف در امور کیفری به عنوان دلیل جدید در اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره راجع به رای هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری محسوب نمی گردد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970905300168 مورخ 1393/02/29

رای در خصوص دادخواست آقای م ک فرزند الف به طرفیت هیات تجدید نظر شماره یک رسیدگی به تخلفات اداری وزارت رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 758 مورخه 89/4/27 موضوع پرونده کلاسه 1493/88/22 با عنایت به مفاد درخواست به عمل آمده از آنجایی که شرایط مندرج در ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مبنی بر دلیل جدید موثر در رای فوق الذکر در درخواست اعاده دادرسی به عمل آمده از سوی متقاضی مزبور مورد ملاحظه واقع نگردید بنابراین موجبی برای پذیرش تقاضای مزبور وجود ندارد فلذا قرار رد درخواست اعاده دادرسی فوق الذکر صادر و اعلام می‌شود این قرار قطعی است. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه عرفان _فرزد

رای تهیات تشخیص

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره 02969 مورخ 91/12/28 شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی با حضور در شعبه عنوان کرده که صرفا به دادنامه شماره 02969 مورخ 91/12/28 درخواست اعمال ماده 18 را دارد و با توجه به اینکه آراء مراجع قضایی که منجر به برائت در مسائل کیفری گردد به عنوان دلیل جدید محسوب نمی گردد و مواد 19 و 24 قانون تخلفات اداری در صورت برائت در بزه کیفری تعیین تکلیف نموده است بنابراین وقوع اشتباه بین در رای معترض عنه ملحوظ نیست و لذا با استناد به مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با رعایت ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با رد درخواست اعمال ماده 18 دادنامه معترض عنه عینا تایید میگردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت_ مستشاران شعبه موسوی کریمی تبار_ سبزواری نژاد_ عاشوری_ آریا فر

برای دانستن مطالب بیشتر از طریق نمونه آراء مشابه دیوان عدالت اداری در مورد اعاده دادرسی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه حکم دیوان عدالت - اعاده دادرسی در دیوان عدالت
شرایط تقاضای اعاده دادرسی,آراء مراجع قضایی مبنی بر برائت کارمند متخلف در امور کیفری به عنوان دلیل جدید در اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره راجع به رای هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری محسوب نمی گردد.