نحوه شکایت از تصمیمات کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل دعاوی اداری-بهترین وکیل دیوان عدالت-شرایط اعتراض به رای کمیسیون جانبازان-شکایت از رای کمیسیون جانبازان-شکایت بابت کمیسیون جانبازان-کمیسیون جانبازان-وکالت تخصصی دیوان عدالت-وکیل تخصصی عدالت اداری-وکیل جانبازان-وکیل دعاوی اداری

کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان رسیدگی به شکایات جانبازان علی‌رغم شخصیت حقوقی مستقل بخشی از ساختار بنیاد شهید محسوب و طرح دعوی به طرفیت بنیاد شهید بدون ذکر نام این کمیسیون مانع از رسیدگی نخواهد بود

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970955200052 مورخ 1393/03/18

رای دیوان

طبق مفاد دادنامه معترض عنه رای مورخ کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان مبنی بر رد جانبازی شاکی به دلیل عدم وجود مدارک معتبر که مبین مجروحیت وی بر اثر بمباران نیروی هوایی عراق باشد مورد تایید قرار گرفته وکیل شاکی در درخواست اعاده دادرسی خود نسبت به دادنامه مذکور مدارک و مستندات متعددی ارائه نموده که حکایت از مصدومیت و مجروحیت شاکی بر اثر بمباران هوایی ارتش عراق دارد که با توجه به ضرورت رسیدگی مجدد کمیسیون به مستندات مزبور موضوع از مصادیق ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و با فسخ دادنامه معترض عنه رای مورخ کمیسیون نیز نقض و جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون ارجاع می گردد رای صادر شده قطعی است.

رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه نوروزی_ امینی

برای مطالعه نمونه آرای مربوط به جانبازان و ... اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت اداری - کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید
نحوه شکایت از کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید,کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان رسیدگی به شکایات جانبازان علی‌رغم شخصیت حقوقی مستقل بخشی از ساختار بنیاد شهید محسوب و طرح دعوی به طرفیت بنیاد شهید بدون ذکر نام این کمیسیون مانع از رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها