تاثیر اعلام معدل غیر واقعی داوطلب در صدور مدرک تحصیلی

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به شکایت از دانشگاهها


بهترین وکیل دیوان عدالت-شکایت بابت مدرک تحصیلی-شکایت برای مدرک تحصیلی-وکیل امور اداری-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل شکایت از دانشگاهها-وکیل شکایت علیه دانشگاه

اعلام معدل غیر واقعی از سوی داوطلب به لحاظ کتمان حقیقت از سوی داوطلب ورود به دانشگاه و اعلام معدل غیر واقعی حق مکتسبی برای وی ایجاد نگردیده و دانشگاه الزامی به صدور مدرک برای وی ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970900102920 مورخ 1391/12/13

رای دیوان

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.م به طرفیت دانشگاه پیام نور واحد جنوب مرکز تهران به خواسته الزام دانشگاه مبنی بر صدور مدرک کارشناسی ارشد با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت و اظهارات نماینده حقوقی نظر به اینکه دانشگاه مکلف به تبعیت از تصمیمات کمیسیون بررسی موارد خاص می باشد و کمیسیون مذکور معدل واقعی و اعلامی از سوی شاکی را مغایر تشخیص داده است و به دلیل مغایرت معدل و با اعمال معدل واقعی قبولی مشارالیه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور لغو گردیده است و به لحاظ کتمان حقیقت از سوی داوطلب و اعلام معدل غیر واقعی حق مکتسبی برای وی ایجاد نگردیده است بنابراین تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نمی باشد و شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری مستشار شعبه مومنی _مولا بیگی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در این رابطه اینجا را کلیک نمائید

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - شکایت از دانشگاه
الزام به صدور مدرک تحصیلی,اعلام معدل غیر واقعی از سوی داوطلب به لحاظ کتمان حقیقت از سوی داوطلب ورود به دانشگاه و اعلام معدل غیر واقعی حق مکتسبی برای وی ایجاد نگردیده و دانشگاه الزامی به صدور مدرک برای وی ندارد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی