الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه المثنی

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت


الزام به صدور شناسنامه-شکایت از ثبت برای شناسنامه-شکایت بابت شناسنامه المثنی-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل تخصصی در دیوان-وکیل تخصصی عدالت اداری-وکیل دعاوی علیه سازمانها-وکیل شکایت از سازمانها

صدور شناسنامه المثنی از وظایف خاص ثبت احوال بوده و مخدوش شدن قسمتی از شناسنامه از جمله حذف ازدواج و طلاق دلیل موجهی برای عدم صدور شناسنامه المثنی نمی‌باشد .

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970902603533 مورخ 1391/10/17

رای دیوان

وکلای شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای الزام به صدور شناسنامه المثنی نموده اند با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه صدور شناسنامه و صدور المثنی از وظایف خاص ادارات ثبت احوال میباشد و با توجه به مفاد لایحه جوابیه مشتکی‌عنه مثبوت به شماره... و نظر به اینکه مخدوش شدن قسمتی از شناسنامه حذف ازدواج و طلاق دلیل موجهی برای عدم صدور شناسنامه المثنی نمی نمی باشد لذا خواسته شاکی موجه و مستندا به مواد 1 قانون ثبت احوال و 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه به صدور شناسنامه برای شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری_ مستشارشعبه قاسم زاده _حسینیان

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


شکایت ازثبت - شکایت برای شناسنامه المثنی - وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری
الزام ثبت به صدور شناسنامه المثنی,صدور شناسنامه المثنی از وظایف خاص ثبت احوال بوده و مخدوش شدن قسمتی از شناسنامه از جمله حذف ازدواج و طلاق دلیل موجهی برای عدم صدور شناسنامه المثنی نمی‌باشد .