مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


بخشنامه مرخصی مناطق محروم-پاداش مناطق محروم-قانون مرخصی مناطق محروم-مرخصی مناطق کمتر توسعه یافته

افرادی که در مناطق محروم خدمت می کنند علاوه بر مرخصی استحقاقی حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط را خواهند داشت.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 209970902701220 رای دیوان

با توجه به مجموعه اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه سازمان مشتکی‌عنه نظر به اینکه مطابق ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی مصوب 1367 مستخدمین مشمول ماده 1 همان قانون که در مناطق یاد شده خدمت می نمایند علاوه بر مرخصی استحقاقی به نسبت خدمت در مناطق فوق حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط را خواهند داشت و در صورت عدم استفاده از مرخصی مزبور حقوق و فوق العاده های مربوط به آنها پرداخت می‌گردد علی هذا چون شاکی بنا به مستندات ابرازی در نقاط یادشده موضوع جدول های 1 و 2 پیوست ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون مرقوم مصوب 1373 خدمت نموده است بنابراین استحقاق دریافت مزایای مورد درخواست را دارد بدین لحاظ شعبه شکایت مطروحه را ثابت تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می نماید این رای وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه ساریخانی_ مرادی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


مرخصی مناطق محروم - وکیل تخصصی دیوان عدالت - وکیل امور شهرداری
میزان مرخصی مناطق محروم,افرادی که در مناطق محروم خدمت می کنند علاوه بر مرخصی استحقاقی حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط را خواهند داشت.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی