نحوه صدور پروانه ساختمانی در روستاهای واقع در حریم شهرها

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مقررات مربوط به صدور پروانه ساخت شهرداری


بهترین وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری-بهترین وکیل دعاوی شهرداری-بهترین وکیل دعاوی ملکی-صدور مجوز ساخت در خارج از حریم شهر-مجوز ساخت برای املاک در روستا-مرجع صدور پروانه ساخت در حریم شهر-مرجع صدور پروانه ساخت در روستا-مقررات صدور مجوز ساخت در روستا-وکیل دعاوی اراضی-وکیل دعاوی ملکی-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل شکایت علیه بخشداری-وکیل شکایت علیه دهیاری

در داخل محدوده قانونی شهر صدور پروانه ساختمانی تفکیک اراضی و... بر اساس کاربری ها و ضوابط و مقررات طرح توسعه ی شهری توسط شهرداری صورت می‌پذیرد رسیدگی به تخلفات ساختمانی نیز توسط شهرداری در کمیسیون ماده ی 100 رسیدگی می شود هرگونه تغییر کاربری غیر اساسی با مجوز کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری انجام می پذیرد.

در داخل حریم شهر حریم موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها صدور پروانه در صورت وجود طرح جامع حریم بر اساس ضوابط و کاربریهای طرح مذکور و در غیر اینصورت با صدور اجازه از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی توسط شهرداری صادر می شود رسیدگی به تخلفات ساختمانی حریم شهر از سوی شهرداری در کمیسیون ماده 100 انجام می شود.

در روستاهای واقع در حریم شهر در صورت تاسیس دهیاری پروانه بر اساس طرح هادی روستا و استعلام از بنیاد مسکن توسط دهیاری صادر میشود تخلفات ساختمانی در روستا را می توان در کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداریها که در حال حاضر در فرمانداری ها تشکیل می شود رسیدگی کرد به هر حال وفق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه ی تعیین آنها روستا هایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری مجاور حق دخالت در امور ساخت و ساز روستا را ندارد در خارج از حریم قانونی شهر صدور مجوز ساخت و ساز به استناد بند ب ماده 9 آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان پس از تایید کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی جانشین کمیسیون موضوع ماده ی 13 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و... و به استناد ماده 6 آیین نامه‌ی مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده ی قانونی و حریم شهرها مصوب 55/2/27 توسط مرجعی که در هر ناحیه توسط استانداری تعیین می گردد صادر می شود تخلفات ساختمانی خارج از حریم در کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری ها رسیدگی می شود.

اجرای رای تخریب در این حالت بر عهده ی مرجع تعیین شده توسط استانداری می باشد. در روستاهای واقع در حریم شهرها در صورت وجود دهیاری پروانه بر اساس طرح هادی روستا و استعلام از بنیاد مسکن به استناد بند 11 الحاقی مورخ 86/8/27 به ماده 69 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران توسط دهیاری صادر می شود و در صورت عدم تاسیس دهیاری پروانه توسط بخشداری صادر می شود تخلفات ساختمانی روستاهای واقع در خارج از حریم در کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری ها رسیدگی می شود.

در مورد تفکیک اراضی و افراز اراضی روستایی در محدوده روستاهای دارای دهیاری به استناد بند 10 ماده 69 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران تشکیل پرونده توسط دهیاری و صدور مجوز تفکیک توسط بخشداری انجام می‌شود روند تشکیل پرونده و گردش کار تفکیک اراضی و افراز اراضی روستایی در محدوده ی روستا طبق بخشنامه شماره 61882/10/01 صادره از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور می باشد.برگرفته از حقوق مردم در شهرداری ها-جلیل پورسلیم بناب

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات دیگر در این خصوص اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


مراحل صدور پروانه در روستا - نحوه صدور پروانه روستایی - مرجع صدور پروانه در روستا
صدور پروانه در روستا, مرجع صدور پروانه ساختمانی در شهرها برعهده شهرداری هاست این وظیفه در حیطه مکانی محدوده و حریم شهر گسترده می‌شود اما چنانچه روستایی در حریم شهر واقع شده باشد مرجع صدور پروانه ساختمان دهیاری و با استعلام از بنیاد مسکن خواهد بود

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی