شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


پلمپ ملک توسط شهرداری-شکایت از شهرداری-شکایت از شهرداری برای پلمپ-شکایت بابت پلمپ ملک-مقررات پلمپ ملک توسط شهرداری-وکیل امور شهردار-یوکیل برای شکایت علیه شهرداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل شکایت علیه شهرداری- وکیل شکایت از پلمپ-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل دیوان عدالت-نمونه رای پلمپ شهرداری-حکم پلمپ ماده 100

موضوع: شکایت از پلمپ به عمل آمده از سوی مامورین شهرداری وارد نیست و بر حسب وظایف قانونی انجام گرفته است.

شرکت ایران سیستم از مامورین اجرائیات شهرداری به علت پلمپ شرکت مذکور شکایت و دادگاه بدوی با وارد شکایت مباشرین را به انفصال از خدمت و تبعید در شهرستان بم محکوم می نماید که با تجدید نظر خواهی از دادنامه صادره مقام تجدید نظر چنین اظهار نظر می نماید.

تاریخ 74/8/24 پرونده کلاسه : 1066/76 شماره دادنامه : 1452 مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران

هیات قضات رسیدگی کننده : علم خانی ،رفیع زاده

تجدیدنظرخواه : آقای علیرضا شیخ... به نشانی تهران شهرداری منطقه... تجدیدنظرخوانده : شرکت ایران سیستم با وکالت آقای دکتر...به نشانی... تجدید نظر خواسته : از دادنامه شماره 414_76/4/30 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی تهران

گردشکار : تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادگاه اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای علیرضا فرزند یحیی کارمند اجرای احکام شهرداری منطقه تهران نسبت به دادنامه شماره 414 مورخ 76/4/30 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است زیرا نامبرده به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته به اتهام پلمپ غیرقانونی شرکت ایران سیستم باستناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی به 5 سال انفصال از خدمات دولتی و در اجرای ماده 19 قانون مذکور به عنوان تتمیم حکم تعزیری به یک سال تبعید در شهرستان بم محکوم شده و این در حالتی است که از محل شرکت ایران سیستم بر خلاف مندرجات پروانه ساختمان که مسکونی بوده استفاده اداری شده و در این راستا تخلفات ساختمانی موجود در ملک مزبور از طرف شهرداری منطقه 3 به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری منعکس شده و از طرف کمیسیون مذکور رای شماره 1607 رک مورخ 73/12/14 دایر بر لزوم تعطیل سطوح مورد استفاده اداری که غیر مجاز بوده و رفع خلاف و بهره‌برداری مجاز صادر گردیده و چون متصدیان شرکت ایران سیستم در مهلت مقرر از اجرای رای کمیسیون ماده صد استنکاف ورزیده اند مامورین اجرای احکام که تجدیدنظرخواه نیز یکی از آنها بوده در جهت انجام وظیفه اداری خود ماموریت یافته اند تا نسبت به پلمپ محل های غیرمجاز اقدام نمایند و چنانچه از شعبه سوم دیوان محترم عدالت اداری تصمیمی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اتخاذ گردیده باشد همانگونه که در دادنامه تجدیدنظرخواسته اشاره شده تاریخ ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری به شهرداری معلوم و مشخص نیست و نشانه ای از ابلاغ دستور موقت صادره در سوابق شهرداری مشاهده نمی گردد هرچند دیوان محترم عدالت اداری نیز بعدها دادخواست معترض را رد کرده و قضیه صدور دستور موقت موضوعا منتفی شده است بنابراین علم و اطلاع تجدیدنظرخواه از صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری احراز نمی‌شود و نامبرده با این اعتقاد و تصور که در جهت ایفای وظایف اداری خویش اقدام می‌کند مبادرت به پلمپ محل هایی از شرکت ایران سیستم که استفاده غیرمجاز از آن می‌شده نموده و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری نیز این اجازه را به مامورین شهرداری می دهد تا در صورت استنکاف مالک از اجرای حکم کمیسیون ماده صد راساً اقدام به اجرای دادنامه صادره از کمیسیون نمایند بنا به مراتب فوق ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیتی از جانب تجدیدنظرخواه احراز نمی شود به همین جهت به تجویز بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و رعایت اصاله البرائه حکم بر برائت آقای علیرضا شیخ از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌شود این رای مستندا به ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی است.

برایمطالعه نمونه آرای دیگری بابت شکایت از شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران علم خانی_رفیع زاده

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


رای پلمپ محل کسب - حکم پلمپ ماده 100 - وکیل دیوان عدالت
شکایت از کارکنان شهرداری, شکایت از کارکنان شهرداری بابت پلمپ غیر مجاز محل کار و محکومیت در دادگاه بدوی مامور اجرای شهرداری به مجازات

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی