وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


تغییر کاربری اراضی زراعی-حدود مسئولیت ماموران جهاد-مقررات مربوط به تغییر کاربری-وظایف ماموران جهاد برای تغییر کاربری-وکیل امور تغیر کاربری-وکیل برای تغییر کاربری-وکیل تغییر کاربری-وکیل جهت تغییر کاربری	- وکیل تخلفات ساختمانی-مقررات تغییر کاربری-مصادیق تغییر کاربری

1_ بازدید از اراضی زراعی: به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغها در حوزه اداری خود از اراضی زراعی و باغها بازدید به عمل آورند.

2_ توقف عملیات اجرایی: ماموران جهاد کشاورزی موظف اند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغ ها در صورت مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز نسبت به توقف عملیات اقدام کنند. ماموران جهاد کشاورزی مکلف اند توقف عملیات اجرایی را به مالک یا قائم مقام قانونی وی به صورت مکتوب اخطار و اعلام نمایند چنانچه مرتکب پس از اعلام ماموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست ماموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید.

3_ تنظیم صورتجلسه و اعلام به اداره متبوع: ماموران جهاد کشاورزی می بایستی مصداق تغییر کاربری غیرمجاز را صورتجلسه نموده و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

4_ قلع و قمع بنا: ماموران جهاد کشاورزی موظف اند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نماید.

5_ مدیریت جهاد کشاورزی: مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به صورت مجلس تنظیمی ماموران جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید.

نهادهای مربوط به ثبت اسناد و املاک: ادارات ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی و سایر هیات ها و مراجع مربوط موظف اند در هنگام تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ های واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها و طرح هادی روستایی نظر سازمان جهاد کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی را استعلام و تفکیک افراز و تقسیم این گونه اراضی پس از تایید مدیریت جهاد کشاورزی قابل اجرا خواهد بود. برگرفته ازتغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در ملاک عمل-علیرضا میرزائی

دانستن مطالب بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


مقررات تغییر کاربری اراضی زراعی - شکایت برای تغییر کاربری - وکیل برای متهم تغییر کاربری
وکیل متهم تغییر کاربری,اساساً برابر قانون و مقررات مامورین جهاد کشاورزی در قبال اقدامات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عنوان ضابط دادگستری عمل کرده و گزارش آن ها در حکم گزارش مامورین ضابط میباشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها