دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به اصلاح حکم بازنشستگی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در مورد بازنشستگی کارمندان


اصلاح حکم بازنشستگی-اصلاح حکم بازنشستگی با رای دیوان-شرایط اصلاح حکم بازنشستگی-نحوه اصلاح حکم بازنشستگی-نمونه رای اصلاح حکم بازنشستگی-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت- وکیل دیوان عدالت اداری-بهترین وکیل دیوان عدالت-وکیل ماهر دیوان عدالت-وکیل تخصصی در دیوان عدالت-وکیل تخصصی دیوان عدالت تهران

شعبه 16 دیوان عدالت اداری 1391/3/31

شکایت شاکی علیه سازمان تامین اجتماعی کرج به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ نمودن مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در حکم بازنشستگی

نظر به اینکه طبق تبصره 3 از ماده 49 قانون کار هیات های تشخیص و حل اختلاف کار مرجع ذیصلاح جهت شمول داشتن اشخاص از مزایای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و مرجع مذکور شاکی را مستحق ندانسته لذا حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. خلاصه پرونده شاکی به اعتبار تکمیل سنوات خدمتی خود به میزان 30 سال و 7 ماه در شرکت دارویی و بهداشتی لقمان در تاریخ 78/2/1 بازنشسته شده و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی گردیده است. در تاریخ 80/7/15 شکایتی را نزد وزارت کار و امور اجتماعی و به خواسته دریافت مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از تاریخ 75/4/1 لغایت زمان اشتغال اقامه نموده و اداره کار نیز استحقاق ایشان را به دریافت مابه التفاوت فوق تایید نموده است. به دنبال عدم تمکین شرکت کارفرما از پرداخت حق فوق شاکی موضوع دعوا را نزد هیات تشخیص وزارت کار مطرح نموده و این هیات برابر رای مورخ 80/11/7 و با این توجیه که زمان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در تاریخ 79/5/1 یعنی پس از بازنشستگی ایشان بوده حکم به رد شکایت صادر کرده است. شکایت مجدد ایشان در تاریخ 90/5/12 و با همان خواسته برابر دادنامه شماره 931 مورخ 90/6/19 شعبه 3 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی تهران و با این توجیه که شکایت سابقه طرح و صدور رای داشته و از اعتبار امر مختومه برخوردار است منجر به قرار رد گردیده و تجدیدنظرخواهی از آن نیز نزد هیات حل اختلاف منجر به رد شده است. شاکی در تاریخ 90/9/29 و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ نمودن مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل دادخواستی را به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نزد دیوان عدالت اداری اقامه نموده که به شعبه 16 جا شده است دستگاه طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود اعلام کرده که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل متوجه کارفرما بوده و تکلیفی متوجه این اداره نیست خودش که قبلاً در این خصوص اقدام نموده و درخواستش به شرح آرای هیات تشخیص و حل اختلاف رد گردیده است شعبه 16 دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده تشکیل گردیده و با ملاحظه محتویات پرونده با استناد به تبصره 3 ماده 49 قانون کار و با همان استدلال مندرج در لایحه دفاعیه دستگاه خوانده حکم به رد شکایت صادر کرده است.

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته فوق الذکر شعبه پس از بررسی درخواست و ضمائم آن با ملاحظه پاسخ مشتکی‌عنه نظر به اینکه طبق تبصره 3 از ماده 49 قانون کار هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مرجع ذیصلاح جهت بهره داشتن از مزایای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و مرجع مذکور شاکی را مستحق ندانسته لذا حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد رای صادره مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

برای مطالعه و دانستن نمونه آرا در مورد تامین اجتماعی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


نمونه رای - نمونه رای بدوی - نمونه رای تجدید نظر
نمونه رای دیوان عدالت,الزام سازمان تامین اجتماعی به اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ نمودن مابه التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در حکم بازنشستگی

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی