نمونه رای محکومیت کیفری تغییر کاربری باغ

در شاخه : تغییر کاربری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد تغییر کاربری


بهترین وکیل تغییر کاربری-تغییر کاربری باغ-جریمه تغییر کاربری باغ-عوارض قانونی تغییر کاربری-مجازات برای تغییر کاربری-مجازات تغییر کاربری-مجازات تغییر کاربری باغ-نمونه رای تغییر کاربری-وکیل امور تغییر کاربری-وکیل تخصصی تغییر کاربری-وکیل جهت تغییر کاربری-وکیل خوب تغییر کاربری-وکیل دعاوی تغییر کاربری-وکیل متخصص تغییر کاربری

شماره پرونده: 0038_930

در خصوص اتهام آقای... دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای.... با توجه به گزارش جهاد کشاورزی.... گزارش مرجع انتظامی صورتجلسه تقویم ارزیابی اراضی زراعی و باغی دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه اتاقک احداث شده مربوط به سالیان قبل می باشد در حالی که متهم سابق بر این پرونده در خصوص هم این ملک به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و کشاورزی محاکمه شده است و در صورت جلسات تنظیمی در خصوص وضعیت ملک که روگرفت آنها پیوسته پرونده می باشد به وجود اتاقک اشاره ای نشده است لذا دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز و او را مجرم تشخیص مستندا به ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها متهم را به پرداخت 217800000 ریال جزای نقدی معادل سه برابر قیمت زمین به کاربری جدید و تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و قلع و قمع بنا محکوم می نماید نهایتاً با توجه به اینکه متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری می باشد و همچنین وضعیت خاص متهم کهولت سن در راستای اجرای مواد 38 40، 46، 52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قرار تعلیق اجرای تمام مجازات حبس و دویست و ده میلیون ریال جزای نقدی موضوع حکم را به مدت 5 سال صادر می نماید. چنانچه متهم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم موجب حد قصاص دیه و یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و در صورت ارتکاب قرار تعلیق لغو و مجازات حبس اجرا خواهد شد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

مطالعه نمونه آرا و مقررات تکمیل تر مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، اینجا را کلیک کنید.

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


رای دادگاه برای تغییر کاربری - قانون تغییر کاربری اراضی - تغییر کاربری باغ
نمونه رای دادگاه, برابر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحیه ۱۳۸۵ مجازات تغییر کاربری علاوه بر پرداخت عوارض قلع و قمع بنا نیز می باشد البته این نوع مجازات به تناسب زمان وقوع جرم تغییر می‌یابد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها